Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad skete der med For...

Spørgsmål og svar


Hvad skete der med Forfatningstraktaten?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad skete der med Forfatningstraktaten?

Svar

Forfatningstraktaten nåede at være på dagsordnen i mere end fire år, men hvornår var det lige, at den blev underskrevet og var det de franske eller nederlandske vælgere, der gik først til stemmeurnerne? Tidslinien nedenfor forsøger i korte træk at ridse Forfatningstraktatens turbulente historie op.

Forfatningstraktatens historie
HvornårHvadLinks og dokumenter
18. juli 2003Det Europæiske Konvent afleverer udkastet til Forfatningstraktat til Det Europæiske Råd.Mere om konventet
4. oktober 2003Det italienske formandskab med Silvio Berlusconi i spidsen indleder på et ekstraordinært topmøde en regeringskonference, der har til formål at munde ud i en endelig tekst ved udgangen af 2003.Mere om det ekstraordinære topmøde
12.-13. december 2003Det lykkedes ikke for det italienske formandskab at finde et kompromis på topmødet, som alle lande kunne acceptere. Regeringskonferencen fortsætter dog under ledelsen af det irske formandskab, der overtager pladsen som EU's formand i første halvdel af 2004.Konklusioner m.v. fra topmødet
17.-18. juni 2004

I løbet af foråret afholder det irske formandskab en række bilaterale møder med medlemslandene. På et topmøde i Bruxelles den 17.-18. juni 2004 lykkedes det for stats- og regeringscheferne at nå til enighed om en samlet tekst; "Traktat om en forfatning for Europa". 

Konklusioner m.v. fra topmødet

29. oktober 2004Forfatningstraktaten - Traktat om en forfatning for Europa - underskrives i Rom. Hensigten er at alle lande herefter skal ratificere traktaten, således at den kan træde i kraft til november 2006.Link til forfatningstraktaten
11. november 2004Som det første land ratificerer Litauen Forfatningstraktaten-
20. december 2004Ungarn ratificerer Forfatningstraktaten-
Februar 2005

Slovenien ratificerer Forfatningstraktaten den 1. februar 2005

Ved en folkeafstemning den 20. februar 2005 stemmer et flertal af de spanske vælgere ja til Forfatningstraktaten (76,73% ja-stemmer).

-
April 2005Ratifikationsprocessen afsluttes endeligt i Grækenland og Italien-
Maj 2005

Ratifikationsprocessen afsluttes endeligt i Estland, Spanien og Østrig

Den tyske forbundsdag og forbundsrådet godkender begge Forfatningstraktaten. Ratifikationsprocessen kan dog ikke afsluttes formelt pga. en verserende sag ved den tyske forfatningsdomstol.

Det slovakiske parlament godkender Forfatningstraktaten. Ratifikationsprocessen kan dog ikke afsluttes formelt pga. en verserende sag ved den slovakiske forfatningsdomstol.

29. maj 2005 afholder Frankrig folkeafstemning om Forfatningstraktaten. Afstemningen resulterer i et nej (54,65% nej-stemmer, 45,32% ja-stemmer)

-
Juni 2005

1. juni 2005 afholder Nederlandene folkeafstemning om Forfatningstraktaten. Afstemningen resulterer i et nej (61,5% nej-stemmer, 38,5 ja-stemmer)

Ratifikationsprocessen afsluttes endeligt i Cypern og Letland 

16.-17. juni 2005 er der topmøde i Det Europæiske Råd. EU's stats- og regeringschefer beslutter på baggrund af resultatet af de to folkeafstemninger i Frankrig og Nederlandene at iværksætte en såkaldt tænkepause. Tænkepausen skal bruges til en bred debat i medlemslandene. Det besluttes at mødes i første halvår af 2006 med henblik på at foretage en samlet evaluering af de nationale debatter og beslutte, hvordan processen skal videreføres.

Konklusioner m.v. fra topmødet
Juli 2005

Luxembourg afholder den 10. juli folkeafstemning om Forfatningstraktaten. Afstemningen resulteterer i et ja (56,52% ja-stemmer, 43,48% nej-stemmer)

Malta ratificerer Forfatningstraktaten den 6. juli.

-
Juni 2006

Ratifikationsprocessen afsluttes endeligt i Belgien

15.-16. juni 2006 er der topmøde i Det Europæiske Råd. EU's stats- og regeringschefer nåede frem til en konklusion på tænkepausen og var enig om følgende:

"- Tænkepausen var blevet brugt konstruktivt til at iværksætte nationale debatter og initiativer samt lytte til borgernes bekymringer.
- En hurtig løsning på forfatningstraktatsproblematikken ikke er indenfor rækkevidde, men at de lande, som ønsker det kan fortsætte ratifikationsprocessen.
- Nu igangsættes to parallelle spor:

  1. Det ene spor udgøres af projektet ’Resultaternes Europa’ hvor EU fokuserer på at skabe konkrete og synlige resultater for borgerne indenfor rammerne af det eksisterende traktatgrundlag.
  2. Det andet spor består af en fortsat debat og afdækning af, hvordan den konstitutionelle proces omkring Forfatningstraktaten kan bringes videre."

På topmødet blev man enige om, at det kommende tyske EU-formandskab i første halvår af 2007 skulle udarbejde en statusrapport over det videre forløb af EU's traktatreformproces.

Konklusioner m.v. fra topmødet
5. december 2006Finland ratificerer Forfatningstraktaten-
25. marts 2007Den såkaldte Berlin-erklæring fra marts 2007, der vedtages i forbindelse med 50-året for Rom-traktatens underskrivelse, fastlægger en deadline for en ny traktats ikrafttrædelse til europa-parlamentsvalget i juni 2009Link til Berlin-erklæringen
Foråret 2007

Det tyske formandskab fører en række bilaterale konsultationer med medlemslandene på embedsmandsniveau og på politisk niveau med henblik på at skabe klarhed over medlemslandenes holdninger til den videre traktatproces og undersøge mulige veje frem.

Den 14. juni 2007 fremlægger det tyske formandskab sin statusrapport, hvori formandskabet anbefaler, at Det Europæiske Råd hurtigt beslutter at indkalde til en regeringskonference. Det foreslås, at Det Europæiske Råd giver et klart og præcist mandat til regeringskonferencen, således at arbejdet kan færdiggøres inden årets udgang. Det anbefales endvidere, at man går tilbage til den klassiske traktatændringsmetode og vedtager en 'reformtraktat', der ændrer i de nuværende traktater i stedet for Forfatningstraktaten.

Link til statusrapporten
21.-22. juni 2007Topmøde i Det Europæiske Råd. Det altoverskyggende tema er udfærdigelsen af det mandat, der skal danne rammen om efterårets regeringskonference, der skal lede til vedtagelsen af en såkaldt Reformtraktat. Efter lange forhandlinger lykkedes det at nå til enighed om mandatet.

Konklusioner mv. fra topmødet

Link til mandatet

Link til teknisk gennemgang af mandatet

Link til notat om topmødet og mandatet


Sidst opdateret: 19-10-2009  - Birgitte Mårup