Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvordan kan man klage ...

Spørgsmål og svar


Hvordan kan man klage i EU?

Enhver EU-borger kan klage til Den Europæiske Ombudsmand

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvordan kan man klage i EU?

Svar

Enhver EU-borger eller enhver borger med bopæl i EU kan klage til Den Europæiske Ombudsmand, hvis de mener, at de er offer for fejl eller forsømmelser begået af EU's institutioner eller organer.

Enhver EU-borger og enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i et medlemsland kan, enkeltvis eller sammen med andre borgere eller personer, indgive et såkaldt andragende til Europa-Parlamentet om emner, der falder ind under de områder, EU beskæftiger sig med, og som berører de pågældende direkte. Et andragende kan f.eks. være en anmodning i forbindelse med et generelt behov, en individuel klage eller en opfordring til Europa-Parlamentet om at tage stilling til et spørgsmål af almindelig interesse. 

En borger kan også anlægge sag ved EU-Domstolen. Det gælder dog kun, hvis det handler om prøvelse af en beslutning, som er truffet af en EU-institution, og hvis beslutningen berører den pågældende "umiddelbart og individuelt".

Alle EU-borgere har mulighed for at klage til Europa-Kommissionen, hvis de mener, at et medlemsland har overtrådt EU-retten. På den måde kan medlemslandene stilles til ansvar hvis deres lovgivningsmæssige, forskriftmæssige eller administrative foranstaltninger eller praksis er i strid med en bestemmelse eller et princip i EU-retten. Kommissionen kan indbringe de enkelte medlemslande for EU-Domstolen.

Europa-Kommissionen har desuden vedtaget et kodeks for god administrativ praksis, som giver borgere mulighed for at klage, hvis Europa-Kommissionen overtræder bestemmelserne i kodekset.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 16-08-2010  - Birgitte Mårup