Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvilke konsekvenser ha...

Spørgsmål og svar


Hvilke konsekvenser har Lissabontraktaten for de danske forbehold?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvilke konsekvenser har Lissabontraktaten for de danske forbehold?

Svar

De fire danske forbehold og sommerhusprotokollen er kommet med over i Lissabontraktaten. De fire forbehold handler om unionsborgerskab, euro, forsvarssamarbejdet og deltagelse i overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender. Lissabontraktaten får primært konsekvenser for Danmarks retlige forbehold. Med Lissabontraktaten har det retlige forbehold fået langt større rækkevidde end tidligere, fordi den del af det retlige område der tidligere var mellemstatsligt er blevet overstatsligt med Lissabontraktaten.

Det retlige forbehold, som tidligere omfattede asyl, immigration, civilretligt samarbejde og grænsekontrol, omfatter i dag også det politimæssige og strafferetlige samarbejde. Danmark deltager derfor ikke i vedtagelsen af nye regler på alle områder inden for det retlige samarbejde.

"Opt-in"-modellen

Danmark har dog med Lissabontraktaten mulighed for at ændre sit retlige forbehold til en ”opt-in”-model. Denne model er en tilvalgsordning, hvor Danmark fra sag til sag vil kunne bestemme, om man vil deltage eller ej. Danmark skal blot skriftligt meddele Rådets formand inden tre måneder efter, at et forslag er fremsat, om Danmark ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af et fremsat forslag (”opt-in”). Danmark er herefter forpligtet på et overstatsligt grundlag. Som noget har de øvrige medlemslande dog mulighed for at vurdere, hvorvidt et dansk ønske om ikke at deltage i en bestemt retsakt, gør denne retsakt uanvendelig for andre medlemslande eller hele EU. Er det tilfældet, kan retsakten ophøre med at have virkning for Danmark.

Vælger Danmark at benytte denne ordning, vil det betyde, at der ikke længere vil være behov for at indgå de såkaldte parallelaftaler på mellemstatslig basis. En ændring af det retlige forbehold vil kræve en folkeafstemning i Danmark.

Denne mulige model for de danske forbehold blev forhandlet på plads i forbindelse med den regeringskonference, der førte til vedtagelsen af forfatningstraktaten og resultatet er videreført uændret i Lissabontraktaten.

Vil du vide mere?

 • Kan tyskere og andre EU-borgere købe sommerhus i Danmark?
 • Får Danmark mere indflydelse i EU, hvis euroforbeholdet afskaffes?
 • Hvad er de danske forbehold?
 • Hvor mange gange har Danmark aktiveret det retlige forbehold?
 • Hvor ofte har Danmark aktiveret forsvarsforbeholdet?
 • Hvilke konsekvenser har Lissabontraktaten for de danske forbehold?


 • Sidst opdateret: 26-04-2011  - Birgitte Mårup