Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › EU's budget - hvor meg...

Spørgsmål og svar


EU's budget - hvor meget betaler og modtager Danmark?

Danmark modtog 1,441 mia. € i 2012

Spørgsmålets fulde ordlyd:

EU's budget - hvor meget betaler og modtager Danmark?

Svar

I 2012 modtog de 27 EU-lande samlet set 126,3 mia. euro fra EU's budget - det svarer til ca. 943 mia. kroner. Danmark modtog i alt 1,4407 mia. euro svarende til ca. 11 mia. kroner. De danske bidrag til EU-budgettet var på samlet 2,7 mia. euro eller ca. 20 mia. kroner. Det danske såkaldte nettobidrag til EU-budgettet var i 2012 på 1,126 mia. euro - ca. 8,4 mia. kroner.

I tabellen kan du se de forskellige budgetkategorier, hvor Danmark modtager midler fra EU samt de forskellige kilder af bidrag, som Danmark betaler til EU's budget. Udviklingen i forhold til 2011 kan ses yderst til højre i tabellen.

Danmarks betalinger og bidrag i EU's budget i 2012 - mio. euro

Budgetkategori

Betalinger fra EU's budget til Danmark i 2012Forskel 2011
(mio. euro)
Bæredygtig udvikling
Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse
Syvende forskningsrammeprogram

142,1

+23,1

Transport- og energinetværk (TEN)

5,1

-8,7

Livslang læring (uddannelse og kultur)

16,1

-3,6

Rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne

5,9

+0,2

Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden

1,7

-0,2

Told 2013 og Fiscalis 2013 (beskatning og toldunion)

0,5

-0,1

Den Europæiske Globaliseringsfond

13,9

-10,5

Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning

25,4

+25,4

Andre aktioner og programmer

11,3

+6,6

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse i alt

222,1

+32,4

Samhørighed for vækst og beskæftigelse
Målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

35,5

-62,7

Målet om europæisk territorialt samarbejde

32,2

+0,7

Teknisk bistand

0,7

-0,3

Strukturfonde i alt

68,5

-62,2

Samhørighesfonden

0,2

-0,6

Andre aktioner og programmer

0,4

+0,2

Samhørighed for vækst og beskæftigelse i alt

69,1

-62,6

Bæredygtig udvikling i alt

291,2

-30,3

Naturressourcer
Direkte støtte (landbrugsmarkeder)

942,7

-3,7

Eksportrestitutioner (landbrugsmarkeder)

2,0

-2,7

Lagre (landbrugsmarkeder)

1,4

-0,1

Andet (landbrugsmarkeder)

12,0

-3,2

Fiskerimarkeder

0,3

-0,6

Dyre- og plantesundhed

2,1

-0,6

Markedsrelaterede udgifter og direkte støtte i alt

956,8

-11,0

Udvikling af landdistrikter

62,7

+12,7

Den Europæiske Fiskerifond

15,7

-4,9

Fiskeriforvaltning og internationale aftaler

7,7

+0,3

Life+ (miljø)

4,7

-1,1

Decentraliserede organer

36,7

+0,8

Andre aktioner og programmer

0,4

-0,2

Naturressourcer i alt

1.088,1

-3,5

EU-borgerskab, frihed,
sikkerhed og retfærdighed
Frihed, sikkerhed og retfærdighed
Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme

1,3

0,0

Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder

0,5

+0,3

Grundlæggende rettigheder og retfærdighed

0,3

-0,6

Andre aktioner og programmer

0,1

+0,1

Frihed, sikkerhed og retfærdighed i alt

2,2

-0,2

EU-borgerskab

Program for folkesundhed og forbrugerbeskyttelse

2,5

+1,1

Kultur 2007-2013

1,5

+1,0

Aktive unge

2,5

+0,1

Media 2007

3,1

0,0

Europa for borgerne

0,4

+0,3

Finansielt redskab for civilbeskyttelse

1,7

0,0

Kommunikationsaktioner

0,5

0,0

Andre aktioner og programmer

0,4

0,0

EU-borgerskab i alt

12,7

+2,5

EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed i alt

14,9

+2,3

Administration
Administration

50,1

-0,8

Betalinger til Danmark i alt

1.440,7

-32,4

Bidrag fra Danmark til EU's budget i 2012
EU's egne indtægter
Sukkerafgifter

4,1

+0,7

Told

302,3

-21,9

Traditionelle egne indtægter i alt

306,2

-21,2

Momsbaseret bidrag

292,9

+1,6

BNI-baseret bidrag

1.963,6

+259,0

Bidrag til Storbritanniens rabatordning

121,2

+9,1

Bidrag til reduktion for Nederlandene og Sverige*

16,7

+0,6

Justering for Danmarks udeståelse på områder af RIA**

-3,2

-0,1

Danmarks bidrag i alt

2.697,5

+249,2

Grundlaget for medlemslandenes bidrag til EU's budget, de såkaldte egne indtægter udgøres af Rådets afgørelse af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter.
* Nederlandene og Sverige har i perioden 2007-2013 opnået en bruttoreduktion på deres årlige BNI-bidrag svarende til henholdsvis 605 og 150 mio. euro målt i 2004-priser.
** Det danske retsforbehold betyder, at Danmark ikke deltager i visse dele af samarbejdet indenfor retlige og indre anliggender.

Nettobidrag - en relativ opgørelse!

Opgørelsen af medlemslandenes såkaldte nettobidrag er baseret på en sammenligning af det enkelte medlemslands andel af de fordelte midler og andel af de betalte bidrag. Et nettobidrag på nul vil således sikre en relativ overensstemmelse mellem den procentdel af de samlede fordelte midler, som medlemslandet modtager, og den procentdel af de samlede bidrag som medlemslandet indbetaler til EU's budget. Der er altså ikke tale om en nettoopgørelse svarende til forskellen mellem faktiske ind- og udbetalinger via EU-budgettet.

I opgørelsen af nettobidraget er fordelte midler til administration ikke medregnet under de midler, som det enkelte land modtager. På bidragssiden er medlemslandenes indbetalinger i form af såkaldte traditionelle egne indtægter (toldafgifter samt landbrugs- og sukkerafgifter) ikke medregnet, idet det ikke betragtes som nationale bidrag. Bidraget til rabatordningen for Storbritannien er dog medregnet i opgørelsen.

Beregning af den danske nettosaldo i 2012 (mio. euro)
Danmarks andel af budgetudbetalingerne

2012

 2011

Udbetalinger til Danmark fratrukket administrationskategorien:

1.440,7 - 50,1 =

 1.390,6

1.422,2

Samlede udbetalinger til EU-landene fratrukket den samlede administrationspost:

126.349,3 - 7.440,5 =

118.908,8

109.934,2

Danmarks andel af de samlede udbetalinger:

(1.390,6/ 118.908,8)*100 =

1,17 %

1,29 %

Danmarks andel af budgetbidragene
Danmarks bidrag fratrukket bidraget i form af traditionelle egne indtægter:

2.697,5 - 306,4 =

2.391,1

2.120,7

EU-landenes samlede bidrag fratrukket de samlede traditionelle egne indtægter:

129.429,8 - 16.453,4 =

112.976,4

103.217,0

Danmarks andel af de samlede bidrag:

(2.391,1 / 112.976,4)*100 =

2,12 %

2,05 %

Udbetalinger til Danmark, hvis ind- og udbetalinger var af samme relative størrelse:

2,12 % * 118.908,8 =

2.516,6

2.258,8

Nettosaldo
De faktiske udbetalinger til Danmark fratrukket det beløb der sikrer en nettosaldo på 0:

1.390,6 - 2.516,6 =

-1.126,0

-836,6

Yderligere information


Sidst opdateret: 20-09-2012  - Martin Jørgensen