Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvilke lande har søgt ...

Spørgsmål og svar


Hvilke lande har søgt om optagelse i EU?

I 2010 opnåede Montenegro status af kandidatland. Foto: Kommissionen

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvilke lande har søgt om optagelse i EU?

Svar

EU består i dag af 28 medlemslande (se oversigt her). Derudover har EU i juli 2010 indledt optagelsesforhandlinger med Island og i oktober 2005 med Tyrkiet. Makedonien blev anerkendt som kandidatland i december 2005, mens Montenegro opnåede status som kandidatland i december 2010. Serbien opnåede den 2. marts 2012 status som kandidatland af EU. Senest har Albanien - der søgte om medlemskab af EU den 28. april 2009 - opnået kandidatlandsstatus den 27. juni 2014.

Baggrund

Kroatien sendte sin ansøgning om EU-medlemskab i 2003. På Det Europæiske Råds møde i juni 2004 blev Kroatien godkendt som kandidatland uden at der dog blev indledt optagelsesforhandlinger med landet. Et halvt år senere, på topmødet i december 2004, blev det besluttet, at EU skulle indlede optagelsesforhandlinger med Kroatien den 17. marts 2005, forudsat at Kroatien samarbejdede fuldt ud med Den Internationale Krigsforbryderdomstol. På et rådsmøde den 16. marts 2005 konstaterede EU's udenrigsministre dog, at dette ikke var tilfældet, hvorfor optagelsesforhandlingerne blev udkudt indtil videre.

På et møde mellem EU's udenrigsministre den 3. oktober 2005 konkluderede Rådet, at Kroatien opfylder betingelserne for indledning af optagelsesforhandlinger med EU. Det skete efter at ICTY's chefanklager Carla del Ponte vurderede, at Kroatien nu fuldt ud samarbejder med FN's krigsforbryderdomstol i Haag. EU's optagelsesforhandlinger med Kroatien blev derfor indledt den 3. oktober 2005.

På Det Europæiske Råds møde den 23.-24. juni 2011 tilsluttede stats- og regeringscheferne sig, at optagelsesforhandlingerne med Kroatien blev afsluttet inden udgangen af juni 2011. Herefter blev Kroatiens tiltrædelsestraktat underskrevet på Det Europæiske Råds møde den 9. december 2011. Tiltrædelsestraktaten blev herefter ratificeres af samtlige EU-lande, hvorefter Kroatien blev optaget i EU den 1. juli 2013.

Island ansøgte om medlemskab af EU den 23. juli 2009. Optagelsesforhandlingerne blev formelt indledt den 27. juli 2010 efter, at Det Europæiske Råd på EU-topmødet den 17. juni 2010 anerkendte Island som kandidatland.

Tyrkiet ansøgte om EU-medlemskab den 14. april 1987 og blev i 1999 anerkendt som kandidatland på Det Europæiske Råds møde i Helsinki. Der blev dog ikke indledt optagelsesforhandlinger med landet, da Kommisionen og Rådet vurderede, at Tyrkiet ikke levede op til det politiske Københavnskriterium.

Tre år senere, på topmødet i København i 2002, besluttede EU's stats- og regeringschefer at give Tyrkiet "en dato for en dato". Det vil sige, at det blev besluttet, at Det Europæiske Råd på topmødet i december 2004 skulle tage stilling til, om Tyrkiet opfyldte Københavnskriterierne, således, at forhandlingerne om medlemskab af EU kan påbegyndes.

I december 2004 besluttede Det Europæiske Råd, at EU kunne indlede optagelsesforhandlinger den 3. oktober 2005. Beslutningen blev bl.a. truffet på baggrund af en rapport fra Kommissionen, der blev offentliggjort den 6. oktober 2004.

Makedonien ansøgte EU om medlemskab den 22. marts 2004. På et møde i Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005 blev det besluttet at anerkende Makedonien som kandidatland. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår de egentlige optagelsesforhandlinger kan begynde.

Montenegro søgte om optagelse i EU den 15. december 2008. På et møde i Det Europæiske Råde den 16.-17. december 2010 blev Montenegro anerkendt som kandidatland. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår de egentlige optagelsesforhandlinger kan begynde.

Serbien søgte om optagelse i EU den 22. december 2009. På et møde i Det Europæiske Råd den 1.- 2. marts 2012 blev Serbien anerkendt som kandidatland. Optagelsesforhandlingerne blev indledt den 21. januar 2014.

I en erklæring fra topmødet mellem EU og det vestlige Balkan i Thessaloniki den 21. juni 2003 anses den såkaldte Thessaloniki-dagsorden for at være en fælles dagsorden for EU og landene i det vestlige Balkan. Thessaloniki-dagsordenen gør det klart, at det vestlige Balkans fremtid ligger i EU. Det vestlige Balkan omfatter ud over Kroatien og Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro.

Ansøgninger om EU-medlemskab
Land Ansøgning om medlemskab

Status

Optagelsesforhandlinger indledt
Tyrkiet 14. april 1987 Kandidatland Ja (indledt den 3. oktober 2005)
Makedonien (FYROM) 22. marts 2004 Kandidatland Nej
Montenegro 15. december 2008 Kandidatland Nej
Albanien 28. april 2009 Kandidatland Nej
Island 23. juli 2009 Kandidatland Ja (indledt den 27. juli 2010, men sat i stå i maj 2013)
Serbien 22. december 2009 Kandidatland Ja (indledt den 21. januar 2014)


Fra Thessaloniki-dagsordnen

”Landene i det vestlige Balkan, herunder støtte til deres forberedelser med henblik på fremtidig integration i de europæiske strukturer og – i sidste instans – medlemskab af Unionen, prioriteres højt af EU. Balkanlandene skal udgøre en integrerende del af et forenet Europa. Den igangværende udvidelse og undertegnelsen af Athen-traktaten i april 2003 bør inspirere og tilskynde landene i det vestlige Balkan til at indlede en lige så vellykket reformproces og intensivere deres bestræbelser med henblik herpå.”

”EU understreger, at det er op til de vestlige Balkanlande selv at sætte tempoet i deres fortsatte tilnærmelse til EU, og at tempoet vil afhænge af de resultater, som de enkelte lande opnår med hensyn til gennemførelse af reformer og dermed overholdelsen af de kriterier, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i København i juni 1993, samt konditionaliteten i forbindelse med stabiliserings- og associeringsprocessen. ”

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 30-09-2014  - Martin Jørgensen