Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad er det indre marked?

Spørgsmål og svar


Hvad er det indre marked?

I det indre marked er der fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad er det indre marked?

Svar

Det indre marked er et af de helt centrale begreber i EU. Formålet er at fjerne hindringer for den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital mellem EU’s medlemslande, og derved oprette et "indre marked" i EU, hvor de traditionelle hindringer for udveksling af ydelser og personer mellem EU-landene er fjernet. 

Ud over grundideen om fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital suppleres det indre marked med principper og regler om, at konkurrencen inden for det indre marked ikke må fordrejes, og at medlemslandenes regler skal gøres ensartede i det omfang, det er nødvendigt for at det indre marked kan fungere. Desuden spiller de såkaldte ledsagepolitikker – bl.a. miljøbeskyttelse og social- og arbejdsmarkedspolitikken – en vigtig rolle for det indre markeds funktion. 

Det indre markeds historie

Allerede i EØF-traktaten (også kaldet Rom-traktaten) blev det bestemt, at der skulle oprettes et "fællesmarked", men uden en præcis angivelse af hvad fællesmarkedet indebar. Etableringen af en toldunion mellem EF-landene var dog en af grundstenene i fællesmarkedet. Reglerne om toldunionen trådte i kraft den 1. juli 1968 og de resterende toldafgifter ved handel inden for EF blev afskaffet. Toldunionen indebar også, at EF-landenes nationale toldafgifter ved handel med lande uden for EF blev erstattet af en fælles toldtarif, og at der blev indført en fælles handelspolitik. 

Toldunion/frihandelsområde

Oprettelsen af en Toldunion adskiller sig fra et frihandelsområde som EFTA ved at afskaffe told mellem medlemsstaterne og samtidig indføre en fælles toldtarif ved import af varer fra lande uden for toldunionen og en fælles handelspolitik. 

I EFTA er tolden afskaffet ved handel mellem EFTA-landene, men der er ikke en fælles toldtarif og handelspolitik, så ved handel mellem EFTA-landene sondres der fortsat mellem varer med oprindelse i et EFTA-land og varer med oprindelse i lande uden for EFTA-samarbejdet.

De egentlige rammer for det indre marked blev først fastlagt med vedtagelsen af Den Europæiske Fælles Akt, der trådte i kraft den 1. juli 1987. Her blev det nærmere bestemt, at der skulle oprettes et indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital, og en række bestemmelser opstillede rammer og midler til at nå dette mål.

I Det Europæiske Råd var der flere gange i starten af 80’erne enighed om, at der var behov for at styrke EF’s indre marked som et middel til at styrke EF-landenes økonomi. På topmødet i marts 1985 opfordrede Det Europæiske Råd derfor Kommissionen til at udarbejde et detaljeret program med en konkret tidsplan med henblik på at skabe ét stort marked inden for EF inden 1992. 

Under ledelse af den markante kommissionsformand Jacques Delors offentliggjorde Kommissionen senere i 1985 en hvidbog om gennemførelse af det indre marked. Hvidbogen var meget detaljeret og indeholdt 279 lovgivningsinitiativer, som skulle fjerne hindringer for handel mellem EU-landene. Hvidbogen foreslog den 31. december 1992 som frist for gennemførelse af det indre marked (link til hvidbogen).

Traktatændringen i form af Den Europæiske Fælles Akt fulgte op på Kommissionens hvidbog om etableringen af det indre marked. For at gøre det muligt at etablere det indre marked inden den 31. december 1992 blev der indsat en ny bestemmelse i EF-traktaten (art. 95 TEF), hvorefter Rådet med kvalificeret flertal kan vedtage regler til etablering af det indre marked. Bestemmelsen skulle sikre, at EU-beslutningsprocessen ikke blev blokeret af afgørelser, som krævede enstemmighed for at blive vedtaget. Samtlige bestemmelser var dog ikke vedtaget eller gennemført den 1. januar 1993.

Indre Markeds Center

For at det indre marked kan fungere efter hensigten, er det vigtigt at landene overholder de vedtagne EU-regler. En ting er regler om fri bevægelighed – noget andet er praksis. Det sker, at virksomheder støder på ulovlige handelshindringer, fordi danske eller udenlandske myndigheder anvender reglerne om det indre marked forkert. 

Kommissionen har derfor etableret et netværk af centre, der er sat i verden til at løse disse problemer. Netværket består af et centre i hvert land, og i Danmark hedder det Indre Markeds Center.

Du kan kontakte Indre Markeds Center, hvis du eksempelvis er en dansk virksomhed der er stødt på problemer med regler eller procedure i et andet EU-land, der er i strid med det indre markeds spilleregler, eller hvis du er en udenlandsk virksomhed, der ønsker at høre om særlige danske forhold. 

Indre Markeds Center kan kontaktes på tlf: 35 46 62 00, eller pr. mail på imc@erst.dk. De har også en hjemmeside, hvor du kan finde flere informationer. Denne hedder www.indremarkedscenter.dk 

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 30-01-2012  - Marc Schack