Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2013Marts › Begrundet udtalelse om...

Nyheder

Begrundet udtalelse om forslaget til nyt tobaksdirektiv

Folketinget har den 4. marts 2013 sendt en såkaldt begrundet udtalelse til Europa-Kommissionen vedrørende forslaget til nyt tobaksdirektiv. Kommissionen fik ikke et såkaldt gult kort i denne sag.

Baggrund

Kommissionen fremlagde sidste år et forslag til et nyt tobaksvaredirektiv, som skal erstatte det nuværende direktiv fra 2001. Kommissionen vil stramme op på reglerne for salg og indpakning af tobaksvarer, især for at forhindre, at unge begynder at ryge. Forslaget indeholder derfor flere og skrappere regler for, hvordan tobaksvarer må fremstilles og sælges og hvordan, de skal pakkes ind. Læs mere om forslaget her

Begrundet udtalelse

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Folketinget har valgt at sende en begrundet udtalelse til Kommissionen.

Udvalget er enigt om, at EU også fremadrettet skal lovgive om tobaksvarer.

Et flertal udenom regeringen finder dog, at den udprægede brug af delegerede retsakter gør det vanskeligt at for de nationale parlamenter at overvåge nærhedsprincippets overholdelse. Partierne opfordrer derfor Kommissionen til at minimere antallet af delegerede retsakter – både i tobaksvaredirektivet og generelt.

Regeringspartierne er enige i, at lovgivningen om tobaksvarer bør foregå på EU niveau. Partierne anser derfor forslaget for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Derfor er der efter regeringspartiernes opfattelse ikke behov for, at Folketinget sender en begrundet udtalelse til Kommissionen.

Muligheden for at sende en begrundet udtalelse fik de nationale parlamenter med Lissabontraktaten. Herefter kan et nationalt parlament inden 8 uger efter, at Kommissionens har fremsat et forslag til EU-lovgivning, fremsende en begrundet udtalelse til Kommissionen, hvis det mener, at forslaget er i strid med nærhedsprincippet.

Hvad der derefter sker, afhænger af hvor mange nationale parlamenter, der sender en begrundet udtalelse om forslaget. I den konkrete sag modtog Kommissionen 14 stemmer fra de nationale parlamenter, og det kræver 18 stemmer fra de nationale parlamenter, før Kommissionen får det såkaldte ”gule kort” og derved tvinges til at genoverveje forslaget.