Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2013Juli › EU indfører sanktioner...

Nyheder

EU indfører sanktioner mod Færøerne

EU indfører nu sanktioner mod Færøerne. Sanktionerne omfatter både sild og makrel. 

Kommissionen vedtog den 20. august 2013 sanktioner med Færøerne i silde-sagen. Sanktionerne omfatter både sild og makrel.  

Kommissionen tog med denne vedtagelse den endelige beslutning om disse foranstaltninger i lyset af de synspunkter, der blev fremlagt i komitéen, og den anbefaling komitéen kom frem til.

Læs Kommissionens præsentation af sagen her

Sanktionerne trådte i kraft den 28. august 2013

Her kan du se hele samrådet i Færøudvalget den 20. august 2013

" althtml=" " wmode="transparent">

Fødevareministerens talepapir fra samrådet den 20. august

Her er sagen kort.
Komitéen for Fiskeri og Akvakultur vedtog den 31. juli sanktioner mod Færøerne.

Læs referatet fra mødet i komitéen her

Kommissionen bekræfter at komitéen for Fiskeri og Akvakultur i dag har bakket op om et forslag fra Kommissionen om en Forordning, der indfører handelsforanstaltninger over for Færøerne.

Detaljerne i disse foranstaltninger vil blive oplyst når Kommissionen har taget sin beslutning. Forordningen kan indeholde de foranstaltninger der er opregnet i artikel 4 i EU Forordning 1026/2012, som blandt andet omfatter forbud mod import og forbud mod landing af fangst i EU havne. Læs mere om Kommissionens holdning her.

Følg arbejdet i komitéen for Fiskeri og Akvakultur her.

Dansk kommentar

Læs pressemeddelelsen fra fødevareminister Mette Gjerskov her.

Afstemningsresultatet

Kommissionens forslag om sanktioner mod Færøerne blev vedtaget med 268 stemmer for og 17 stemmer imod. Medlemslande svarende til 67 stemmer undlod at stemme. Forslaget skulle vedtages med såkaldt kvalificeret flertal, hvilket vil sige mindst 260 stemmer for ud af det totale antal stemmer på 352 (se boksen til højre).

Danmark har syv stemmer og stemte som bekendt imod forslaget.  Af afstemningsresultatet fremgår det, at to lande stemte imod Kommissionens forslag, så ét af de øvrige medlemslande med 10 stemmer har støttet Danmark i modstanden mod sanktioner til Færøerne. De medlemslande der har 10 stemmer udgøres af: Bulgarien, Østrig og Sverige.

Sanktionerne

Færøerne må ikke lande eller sælge sild og makrel til EU.

Danmark stemte imod forslaget og har hele tiden arbejdet for en forhandlingsløsning.

Det vil ikke være tilladt for færøske fartøjer eller andre fartøjer, der fisker efter sild og makrel med færøsk tilladelse, eller for andre fartøjer, der transporterer de omfattede produkter, at anvende havne i EU, medmindre der er tale om force majeure eller nød i overensstemmelse med artikel 18 i FN’s havretskonvention og i så fald alene ydelser med henblik på at afhjælpe sådanne situationer.

Sanktionerne trådte i kraft syv dage efter offentliggørelsen af den tilhørende forordning i EU-Tidende - det vil i denne sag sige den 28. august 2013.

Flertal for sanktioner

Regeringen vurderede i forbindelse med komitéforslaget, at der sandsynligvis var et kvalificeret flertal blandt medlemslandene for iværksættelse af sanktioner mod Færøerne.

Læs regeringens vurdering her og regeringens holdning til afstemningen om sanktioner her.

Regeringen er indstillet på – i samråd med landsstyret – at underkaste et sådant forslag en nøje undersøgelse med henblik på dets overensstemmelse med EU’s egen bemyndigelseslovgivning (sanktionsinstrumentet) og med EU’s internationale forpligtelser, og om nødvendigt overveje retslige skridt på Færøernes vegne. Læs mere om Danmarks hjælp til Færøerne her.

Procedure for vedtagelse af sanktioner

Hvis Europa-Kommissionen finder det nødvendigt at vedtage sanktioner på baggrund af en vurdering om ikke-bæredygtigt fiskeri, skal Kommissionen rette en henvendelse til det pågældende land og underrette om Kommissionens intentioner, hvilket er sket den 17. maj 2013 med henvendelsen til den danske udenrigsminister og færøske fiskeriminister. Europa-Parlamentet og Rådet skal også underrettes om de planlagte tiltag.

Henvendelsen skal også indeholde oplysninger om årsagerne til, at det pågældende land vurderes til at udføre ikke-bæredygtigt fiskeri samt beskrive de mulige sanktioner, der kan tæffes efter EU's regelsæt.

Det pågældende land skal, inden der træffes afgørelse om sanktioner, have en rimelig mulighed for skriftligt at følge op på meddelelsen og for at løse situationen inden for én måned efter modtagelsen af meddelelsen - dvs. at minimumsfristen udløb den 17. juni 2013.

Når sanktionerne er vedtaget, vil de ophøre, når det pågældende land vedtager såkaldte "passende afhælpende foranstaltninger" som er nødvendige for bevarelsen og forvaltningen af fiskebestanden.

Det er Kommissionen der skal vurdere, hvorvidt de trufne foranstaltninger er passende, hvorefter sanktionerne i bekæftende fald kan ophæves. 

Dansk tilgang

Forud for mødet i komitéen for fiskeri og akvakultur den 31. juli 2013 skulle den danske tilgang til problemstillingen formelt fastlægges, hvilket skete ved, at regeringen fik støtte til et såkaldt forhandlingsoplæg, som bliver forelagt for Folketingets Europaudvalg.

Forhandlingsoplægget opfordrede til, at regeringen stemte imod sanktioner mod Færøerne, da man fra regeringens side ønskede en forhandlingsløsning, herunder en anvendelse af forligsmulighederne under FN’s havretskonvention.

Læs regeringens aktuelle grund- og nærhedsnotat samt forhandlingsoplæg

Baggrund

De sanktioner som EU kan vedtage mod Færøerne bliver reguleret af "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1026/2012 af 25. oktober 2012 om visse foranstaltninger med henblik på bevarelse af fiskebestande over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri" og selve beslutningen om sanktioner bliver truffet af det udvalg, som er nævnt i forordningen artikel 8 - i dette tilfælde EU's komité for fiskeri og akvakultur. Når komitéen træffer beslutning, sker det med et såkaldt kvalificeret flertal.

Spørgsmål om sanktioner mod Færøerne var som nævnt sat på komitéens dagsorden for mødet den 31. juli 2013 (punkt 3).

Hvis sanktionerne efterfølgende skal ophæves, er det igen komitéen for fiskeri og akvakultur der træffer denne afgørelse.

Yderligere information


Sidst opdateret: 20-08-2013  - Peter Rejnholdt