Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLinksOff. myndigheder › Styrelser & Institutioner

Links

Styrelser & Institutioner

Ankestyrelsen
Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet. Der træffes afgørelser i ca. 25.000 klagesager hvert år.
Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union
EU-repræsentationens hjemmeside ("EU-rep'en"). Indeholder bl.a. en oversigt over sagsfordelingen på EU-repræsentationen, en kort gennemgang af den danske EU-beslutningsprocedure samt diverse links
Danmarks Nationalbank
Om euroen, ECB og det økonomiske politiske samarbejde i EU.
Datatilsynet
Datatilsynet deltager i internationalt samarbejde, f.eks. i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europolkonventionerne, deltagelse i Europarådets arbejde, og andre internationale arbejdsgrupper både på EU- niveau og verdensplan.
Det Økonomiske Råd
Det Økonomiske Råd består af repræsentanter for erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, Nationalbank og regering samt et mindre antal uafhængige fagøkonomer. Rådet ledes af et formandskab - de såkaldte vismænd.
Direktoratet for Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er arbejdsministerens styrelse og den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.
Domstolsstyrelsen
Domstolsstyrelsen har til opgave at administrere og udvikle Danmarks Domstole.
Energistyrelsen
Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation til produktion af energi, forsyning og forbrug af energi. Det betyder, at Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af energi og den videre transport gennem rør og ledninger indtil olien, naturgassen, varmen, elektriciteten mv. bliver anvendt til energitjenester hos forbrugeren.
Erhvervsstyrelsen
Spørgsmål vedrørende EU-selskabslovgivning.
Finanstilsynet
Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende de finansielle markeder og virksomhederne i den finansielle sektor.
Fødevarestyrelsen
Styrelsen bidrager gennem information, rådgivning og kontrol til at sikre sunde fødevarer til forbrugerne og en sund, dyrevelfærdsmæssig forsvarlig produktion af husdyr.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende konkurrence- og forbrugerpolitik.
Miljøstyrelsen
Internationalt Kontor koordinerer alt, der har at gøre med EU på miljø- og naturbeskyttelses- området. Kontoret er formand og sekretariat for EF-specialudvalget om miljøspørgsmål og har fast repræsentation i centraladministrationens EF-udvalg.
NaturErhvervsstyrelsen
NaturErhvervsstyrelsen administrerer bl.a. EU's markedsordninger for landbrugsvarer, frugt og gartneriprodukter samt fiskerivarer.
Nyhedsbrev om international social sikring
Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Udgives i samarbejde mellem Patientombuddet og Pensionsstyrelsen.
Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter og registrerer brugsmodeller, mønstre og varemærker. Fungerer desuden som informationscenter og offentligt bibliotek.
Pensionsstyrelsen - International social sikring
Hjælper med spørgsmål om social sikring i udlandet.
SKAT
Spørgsmål om told- og skatteregler, internethandel, ind- og udførsel af varer og motorkøretøjer m.m.
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og har til opgave at samarbejde med beslutningstagere for at skabe de bedste sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse.
Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen en styrelse under Erhvervs- og Økonomiministeriet. Styrelsen består af den centrale styrelse, 8 synskontorer uden for den centrale styrelse inklusiv kontorerne i Nuuk og Rotterdam samt skoleskibet DANMARK og Center for Maritime Sundhedsuddannelser.
Søfartsstyrelsens mission er at fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse
Trafikstyrelsen
Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart.
Udlændingestyrelsen
Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende personers fri passage over grænserne.
Vækstguiden
Vækstguiden har 221 offentlige tilbud om finansiering og rådgivning til virksomheder.