Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLinks › EU-databaser

Links

EU-databaser

BACH-databasen
Database med økonomisk statistik fra USA, Japan og EU-landene. Databasen administreres af Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender.
Borger.dk
Borger.dk er indgangen til hele det offentlige Danmark. På borger.dk kan man finde information og betjene sig selv over for det offentlige.
Database om grønne afgifter i EU
Det Europæiske Miljøargentur (EEA) samt OECD er ophavet bag denne database, vedrørende bla. miljøbeskating i Europa.  
Den fælles beslutningsprocedure
Kommissionens hjemmeside om den fælles beslutningsprocedure (codecision). Forklarende tekster om procedurens enkelte trin, information om igangværende forslag m.m.
Det offentlige register over Rådets dokumenter
Dette register indeholder henvisninger til rådsdokumenter fra og med den 1. januar 1999.
Det angives i registret, hvilke dokumenter der allerede er gjort offentligt tilgængelige. Disse doku-menter kan umiddelbart vises på skærmen og downloades fra databasen. Offentligt tilgængelige do-kumenter, som ikke er umiddelbart tilgængelige, kan rekvireres fra Rådets informationskontor.
ECLAS
Europa-Kommissionens Biblioteks online-katalog. Rummer bibliografiske referencer på ca. 200 000 publikationer. Det er dog ikke muligt at bestille publikationer eller fotokopier derfra. Mulighed for at søge på internetressourcer.
EFTA- Database vedr. implementering af EU-regler i EØS
Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) database indeholder information om status af implementering af EU direktiver inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
EU who is who
Elektronisk fortegnelse (& telefonbog) over EU-institutionerne. Muligt at søge enten efter personnavne, tjenestegrene eller via den hierarkiske opbygning. Udsendes to gange årligt.
EUR-Lex
Den Europæiske Unions Lovgivning. Her finder du lovgivning, det forberedende arbejde EU-tidende, EU's traktater m.m.
European Topic Centre on Air and Climate Change Mitigation
Centret står bl.a. for indsamling, bearbejdning og rapportering af informationer om luftkvalitet. Via Airbase Information System er det eksempelvis muligt at få oplysninger om luftkvaliteten et hvilket som helst sted i Europa.
Eurostat
EU's statistiske kontor. Siden kan vælges vist på henholdsvis tysk, engelsk eller fransk.
Fælles adgang til de nationale juridiske databaser
Portal med links til medlemslandenes nationale juridiske databaser. Informationskilder til den nationale implementering af EU-lovgivning.
IPEX
IPEX står for Interparliamentary EU Information Exchange. Hjemmesiden udgør en fælles platform for de nationale parlamenters udveksling af information om deres behandling af EU-sager. 
OEIL - Europa-Parlamentets "lovgivningsmæssige observatorium"
Parlamentets "lovgivningsmæssige observatorium" der gør det muligt at følge et lovforslags vej gennem EU's beslutningsproces. Ved hvert forslag er der bl.a. dokumentreferencer til institutionernes behandling af forslaget og resumé af institutionernes holdninger (på engelsk eller fransk). Alle igangværende lovforslag dækkes.
Pre-Lex
Basen giver mulighed for, at man kan følge de vigtigste trin i beslutningsprocessen mellem Kommissionen og de andre institutioner. Muligt at finde alle forslag og meddelelser fra Kommissionen. Ved hjælp af links kan man gå direkte til de tekster, der foreligger i elektronisk form (KOM-dokumenter, EF-Tidende/EU-Tidende, Europa-Parlamentets dokumenter, Rådets pressemeddelelser).
Rapid
Link til de seneste pressemeddelelser fra Kommissionens talsmandstjenestes database. Basen rummer pressemeddelelser fra følgende EU's institutioner: Kommissionen, Ministerrådet, Domstolen, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Revisionsretten og Regionsudvalget.
Register over interesserepræsentanter
Europa-Kommissionens frivillige registrering af interesserepræsentanter (lobbyister).
Resuméer af EU-lovgivningen
Dette netsted præsenterer et resumé af EU's lovgivning for hver af de 32 emneområder, der udgør Den Europæiske Unions aktiviteter. Det er ikke blot resuméer af eksisterende regler, men også en opfølgning på lovgivningsforslagene inden for så forskellige områder som eksterne forbindelser, beskæftigelse og sociale anliggender. De næsten 3000 faktablade opdateres dagligt for, at sikre en aktuel dækning af alle lovgivningens områder.
Retsinformation
Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. og til Folketingets dokumenter.
Taxes in Europe
En database over beskatning i Europa.
TED
"Tenders Electronic Daily" er supplement til EF-tidende. Indeholder information om åbne og uafsluttede udbud/licitationer i EU.
The Market Access Database
Om EU's handelspolitik overfor tredjelande. Giver adgang til forskellige databaser såsom "Sectoral and Trade Barriers Database", "WTO Bound Tariffs Database" og "Applied Tariffs Database".
Udbudsportalen
Portalen tilbyder offentlige udbydere og private leverandører vejledning i, viden om og værktøj til udbud af offentlige serviceopgaver.