Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?Retsakter › Fælles udenrigs- og si...

Hvad er EU?

Hvis du vil vide mere

Læs meget mere om EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i småtryk nr. 6

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Når EU træffer beslutninger på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område sker det ikke i form af direktiver og forordninger. I stedet kan ministrene vedtage såkaldte "fælles holdninger", "fælles aktioner" m.fl. I dette afsnit kan du læse mere om de forskellige typer beslutninger.

EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) bygger på et mellemstatsligt samarbejde. Det betyder, at EU ikke har beføjelser til at vedtage noget, der er direkte gældende i medlemsstaterne. Det skal altid til behandling i Folketinget, hvis Danmark skal forpligte sig på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område.

I princippet skal alle EU-landene være enige, når der vedtages en retsakt. Inden for FUSP-området kan et land dog vælge at stå uden for en vedtagelse, uden at det forhindrer de andre i at indgå en aftale.

I EU-Traktatens artikel 25 findes der en oversigt over de typer retsakter, der kan vedtages på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Disse er:

Principper og overordnede retningslinjer

Principper og overordnede retningslinjer er politiske akter, der kan vedtages af Det Europæiske Råd.

Fælles strategier

Fælles strategier fastlægger EU’s mål, varighed og aktionsmidler på områder af fælles interesse for medlemslandene. Fælles strategier kan vedrøre både geografiske emner eller et bestemt tema.

De fælles strategier udarbejdes af Rådet og vedtages efterfølgende med enstemmighed af Det Europæiske Råd. De fælles strategier får karakter af retsakter ved, at de giver mulighed for, at Rådet med kvalificeret flertal kan vedtage gennemførelsesretsakter i form af fælles aktioner og fælles holdninger.

Tre fælles strategier er det indtil videre blevet til, siden instrumentet blev indført med Amsterdam-traktaten. Det drejer sig om en fælles strategi over for Rusland (1999), en fælles strategi overfor Ukraine (1999) og en fælles strategi overfor Middelhavsområdet (2000). Sidstnævnte udløb i 2004.

Fælles aktioner

Fælles aktioner anvendes i konkrete situationer, hvor det er nødvendigt for EU at træffe beslutninger om handling og iværksættelse af operationer. De fælles aktioner fastlægger betingelserne for operationernes gennemførelse og er bindende for medlemslandene. De udgør det vigtigste instrument inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Et eksempel på en fælles aktion er ”Unionens politimission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien” (2003/681/FUSP).

Fælles holdninger

En fælles holdning fastlægger EU’s tilgang til bestemte spørgsmål af geografisk karakter eller vedrørende bestemte emner. Medlemslandene skal tilpasse deres nationale politikker og deres diplomatiske optræden til de fælles holdninger. F.eks. gennemføres EU’s sanktioner over for tredjelande ved vedtagelsen af en fælles holdning.

Et eksempel på en fælles holdning er ” Rådets fælles holdning 2004/31/FUSP af 9. januar 2004 vedrørende indførelse af en embargo over for Sudan med hensyn til våben, ammunition og militærudrustning”.

En "fælles holdning" på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område må ikke forveksles med en "fælles holdning" i den almindelige lovgivningsprocedure (læs mere om den almindelige lovgivningsprocedure her).