Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's udvidelse › Baggrund

Temasider

Hvis du vil vide mere

Baggrund

Hvornår blev det besluttet at indlede optagelsesforhandlinger med de ti nye lande, og hvornår blev Tyrkiet anerkendt som kandidatland? Læs mere om de seneste udvidelsesforhandlinger, der begyndte med formuleringen af Københavnskriterierne i 1993.

Det første større officielle skridt til den seneste udvidelse af EU med ti nye lande blev taget på Det Europæiske Råds møde i København i 1993, da stats- og regeringscheferne blev enige om en række politiske og økonomiske betingelser, som de lande, der havde ansøgt om optagelse i EU, skal opfylde for at blive medlem af EU - de såkaldte Københavnskriterier.

Det næste større skridt var Det Europæiske Råds møde i Luxembourg i december 1997. På dette møde blev 11 ud af i alt 13 ansøgerlande godkendt som kandidatlande, og det blev bestemt, at der skulle indledes en tiltrædelsesproces i forhold til disse lande.

De 11 lande var: Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

De to lande, der ikke blev godkendt som kandidatlande, var Tyrkiet og Malta. Tyrkiet var ifølge EU ikke klar, og Malta havde stillet sin ansøgning i bero i 1996, men fornyede den igen i 1998.

På mødet i Luxembourg blev det også besluttet, at EU i 1998 skulle indlede konkrete forhandliner om optagelse med seks ud af de 11 kandidatlande nemlig Cypern, Estland, Ungarn, Polen, Tjekkiet og Slovenien.

Selv om der ikke blev truffet beslutning om at indlede egentlige forhandlinger med Bulgarien, Letland, Litauen, Slovakiet og Rumænien indebar beslutningen på topmødet i Luxembourg, at forholdet mellem EU og disse lande skulle styrkes, så forhandlingerne kunne indledes så hurtigt som muligt. På Det Europæiske Råds møde i Helsinki i december 1999 blev det herefter besluttet, at der skulle åbnes konkrete forhandlinger med disse fem lande samt Malta, der havde fornyet sin ansøgning i september 1998.

På topmødet i Helsinki i 1999 blev Tyrkiet også anerkendt som kandidatland, men der blev ikke indledt konkrete tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet, da Tyrkiet endnu ikke opfyldte Københavnskriterierne, hvilket er en betingelse for at indlede tiltrædelsesforhandlinger.

Fra København til København

På Det Europæiske Råds møde i København den 12.-13. december 2002 afsluttede EU tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

Disse lande blev herefter medlemmer af EU fra den 1. maj 2004. De fleste lande afholdt folkeafstemning om deres medlemskab af EU (se resultaterne af folkeafstemningerne her).

Tiltrædelsesforhandlingerne med Rumænien og Bulgarien blev ikke afsluttet i 2002. Det gjorde de til gengæld i december 2004. Rumænien og Bulgarien blev formelt medlemmer af EU den 1. januar 2007.

Tyrkiet

Kommissionen offentliggjorde en rapport den 6. oktober 2004, hvori den anbefaler at indlede optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Kommissionen opstiller dog en række kontrolmekanismer og anbefaler en klausul, der vil gøre det muligt at afbryde forhandlingerne, hvis Tyrkiet ikke respekterer menneskerettighederne m.m (link til rapporten).

Rådet besluttede på topmødet i december 2004, på baggrund af Kommissionens rapport, at indlede optagelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. oktober 2005.

Vestbalkan

I 2000 indledte EU en såkaldt stabiliserings- og associeringsproces med landene på det vestlige Balkan. På topmødet i december 2006 bekræftede EU's stats- og regeringschefer af "det vestlige Balkans fremtid ligger i Den Europæiske Union", det kræves dog, at de enkelte lande opfylder Københavnskriterierne (link til konklusionerne).

Kroatien var det første land, der indgav en ansøgning om medlemskab af EU og optagelsesforhandlingerne blev indledt den 3. oktober 2005. Makedonien ansøgte om medlemskab i 2004 og blev anerkendt som kandidatland på Det Europæiske Råds møde i december 2005. Der er dog ikke sat en dato for, hvornår optagelsesforhandlingerne kan påbegyndes (læs mere her).


Sidst opdateret: 19-07-2011  - HEMR