Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderUdlændingelovgivning, retsforbehold og EU's regler for fri bevægelighed › Om EU-rettens påvirkni...

Temasider

Om EU-rettens påvirkning af de danske familiesammenføringsregler

Her redegøres for, hvordan EU-regler om fri bevægelighed og opholdsret påvirker de danske regler om familiesammenføring. Redegørelsen er et uddrag af rapporten De danske forbehold over for den Europæiske Union: Udviklingen siden 2000, udgivet i juli 2008 af Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

" Danmark er ... bundet af EU-reglerne for fri bevægelighed mellem medlemslandene, hvilket bl.a. omfatter retten til at medbringe familie uanset nationalitet, hvis en EU-borger i en periode bosætter sig i et andet EU-land.106 Som en afledt konsekvens heraf indebærer det også en ret til at medbringe sin familie, hvis en EU-borger efter ophold i et andet EU-land vender tilbage til sit eget land.107 I særlige tilfælde er det ikke engang nødvendigt at flytte eller arbejde i et andet EU-land, såfremt en EU-borger leverer grænseoverskridende tjenesteydelser til et andet EU-land.108 Danske statsborgere, der falder ind under disse regler, har krav på familiesammenføring efter EU’s regler for fri bevægelighed i stedet for de almindelige danske familiesammenføringsregler.109
EU-reglerne giver en række udvidede rettigheder og indeholder modsat de normale danske regler hverken tilknytningskrav, 24-årsregel eller boligkrav.110 De mere liberale EU-regler har allerede tilskyndet et antal danskere til at benytte reglerne for fri bevægelighed for at sikre sig ret til familiesammenføring med tredjelandsstatsborgere, f.eks. ved for en periode at flytte til Sverige for
derefter at vende tilbage til Danmark. Fra dansk side har man dog forsøgt at begrænse denne mulighed ved at stille tre krav:

  1. Ægtefælle eller børn, der ønskes familiesammenført, skal have haft fast ophold i det andet EU-land.
  2. Den danske statsborger skal have haft arbejde eller været selvstændig under udlandsopholdet.
  3. Den danske statsborger skal kunne ernære sig selv, når vedkommende vender tilbage til Danmark.

Det kan dog blive svært for Danmark at blive ved med at opretholde disse krav, da EU-reglerne fortsat fortolkes og specificeres. Det sidste krav er således allerede bortfaldet. En dom fra EFDomstolen i december 2007 i den nederlandske Eind-sag betød således, at Danmark i januar 2008 måtte gennemføre en administrativ ændring, så det ikke længere kræves, at danskere skal have arbejde eller pensionsindtægt, når de vender tilbage til Danmark.111 Vedrørende kravet om beskæftigelse under opholdet i et andet EU-land udtalte Kommissionen i 2006 som svar på en
forespørgsel fra en dansk journalist, at dette efter dens opfattelse ikke var et krav for at kunne gøre brug af den særlige ret til familiesammenføring under EU’s regler for fri bevægelighed.112 Det kan ikke udelukkes, at Kommissionen på et tidspunkt vil vælge at få sin fortolkning prøvet ved at anlægge en traktatkrænkelsessag mod Danmark.

Sidst, men ikke mindst, er spørgsmålet om, hvad der kræves for at have “forudgående lovligt ophold”, fortsat til diskussion. Danmark er forpligtet til at anerkende andre EU-landes tildeling af
lovligt ophold, men Danmark kræver desuden, at den familiesammenførte skal være i besiddelse af et opholdskort, og det er altså ikke nok, at vedkommende er f.eks. asylansøger eller opholder
sig på et turistvisum. En østrigsk sag forelagt EF-Domstolen, der i skrivende stund endnu ikke er afgjort, kan dog risikere at betyde, at Danmark også her må revidere sin fortolkning.113

I hvilket omfang indskrænker EU-reglerne om fri bevægelighed Danmarks mulighed for at føre en selvstændig familiesammenføringspolitik? På den ene side skal betydningen ikke overdrives. De
særlige EU-regler omfatter kun EU-borgere og deres nære familie og gælder således ikke familiesammenføringskrav for herboende udlændinge. Derudover er EU-reglerne fortsat betinget af, at den frie bevægelighed faktisk udnyttes. Omvendt er det tydeligt, at kombinationen af flere danskeres generelle anvendelse af reglerne om den frie bevægelighed, den indtil videre gradvis mere liberale fortolkning af, hvem der kan blive omfattet af EU-reglerne, og de fortsat mere restriktive danske familiesammenføringsregler betyder, at de særlige EU-regler formentlig vil blive forsøgt anvendt af flere og flere danskere, der ønsker familiesammenføring.114"
DIIS, De danske forbehold over for den Europæiske Union: Udviklingen siden 2000: side 297-299

106. Retten til familiesammenføring i et andet EU-land for “vandrende arbejdstagere” stammer fra ganske tidlige EF-regler, se f.eks. Forordning (EØF) 1612/68, 15. okt. 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed.
107. Dette er først og fremmest fastslået gennem en række domme fra EF-Domstolen. Se særligt Singh v. Storbritannien, EF-Domstolen, sag nr. C-370/90, 7. juli 1992, der har givet anledning til den såkaldte “Singh-doktrin”. Akrich v. Storbritannien, EF-Domstolen, sag nr. C-109/01, 23. sep. 2003.
108. Se Carpenter v. Storbritannien, EF-Domstolen, sag nr. C-60/00, 11. juli 2002 – heraf “Carpenter-doktrinen”.
109. Se hhv. udlændingelovens paragraf 6 og paragraf 9.
110. Direktiv 2004/38/EF, 29. april 2004, jf. udlændingeloven, paragraf 6.
111. Eind v. Holland, EF-Domstolen, sag nr. C-291/05, 11. dec. 2007.
112. Brev fra Kommissionen til Henrik Vinther Olesen, journal DGJLS/C3/AH/im/D(2006) 5710, trykt i Morgenavisen Jyllands-Posten 11. maj 2006.
113. Sahin v. Østrig, EF-Domstolen, sag nr. C-551/07, anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet 11. dec. 2007.
114. For en mere udførlig beskrivelse af de danske familiesammenføringsregler i forhold til EU’s regler for fri bevægelighed se Starup, Peter (2008): “Europæiseringen af dansk familiesammenføringsret”, i B. Egelund Olsen & K. Engsig Sørensen (red.): Europæiseringen af dansk ret, DJØF; Thomassen, Henrik & Pernille Breinholdt Mikkelsen (2006): “Indrejse og ophold for udlændinge omfattet af EU-reglerne”, i L.B. Christensen mfl.: Udlændingeret, DJØF