Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU-formandskabet (historisk)EU-temaerFinanspagt (europagt)Finanspolitisk aftale (europagt/finanspagt) › Strukturelt underskud

EU-temaer

Hvis du vil vide mere

Finansministeriets og Europa-Kommissionens beregninger af det strukturelle underskud afviger fra hinanden - læs om baggrunden her.

Strukturelt underskud

Forskellen mellem den faktiske budgetsaldo og budgetsaldoen renset for konjunkturudsvingenes påvirkning (cyklisk korrigeret) afhænger af, hvor stor en del af udviklingen i budgetssaldoen, der kan tilskrives den såkaldte cykliske komponent - og dermed påvirkningen af de offentlige finanser.

Her vil der være forskel mellem medlemslandene, da størrelsen af den cykliske komponent bl.a. afhænger af, hvor stor det enkelte medlemslands offentlige sektor er - og dermed størrelsen af de såkaldte automatiske stabilisatorer. De automatiske stabilisatorer er en betegnelsen for den stabiliserende effekt, som eksempelvis udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse har i en lavkonjunktur, og skatteopkrævning har i en højkonjunktur. Størrelsen af de automatiske stabilisatorer afhænger af den gennemsnitlige værdi af den marginale indkomstskattesats og den gennemsnitlige kompensationsgrad i dagpengesystemet.

Hvilken præcis definition der vil blive anvendt af det strukturelle underskud under det nye regelsæt, fremgår ikke umiddelbart af aftalen, men neden for kan du se Europa-Kommissionens opgørelse baseret på den såkaldte produktionsfunktions-tilgang.

Budgetsaldo - faktisk samt strukturel saldo
Procent af BNP

2010

 

2011

2012

2013

Faktisk

Strukturel

Faktisk

Strukturel

Faktisk

Strukturel

Faktisk

Strukturel

Belgien

-4,1

-3,2

-3,6

-3,2

-4,6

-4,0

-4,5

-4,0

Tyskland

-4,3

-3,5

-1,3

-1,3

-1,0

-0,7

-0,7

-0,4

Estland

0,2

2,7

0,8

1,3

-1,8

-1,7

-0,8

-1,1

Irland

-31,3

-29,3

-10,3

-9,1

-8,6

-8,0

-7,8

-8,1

Grækenland

-10,6

-8,7

-8,9

-5,3

-7,0

-2,9

-6,8

-3,4

Spanien

-9,3

-7,0

-6,6

-4,5

-5,9

-4,2

-5,3

-4,3

Frankrig

-7,1

-5,8

-5,8

-4,7

-5,3

-4,0

-5,1

-3,9

Italien

-4,6

-3,3

-4,0

-2,8

-2,3

-1,3

-1,2

-0,4

Cypern

-5,3

-5,1

-6,7

-6,3

-4,9

-4,1

-4,7

-4,2

Luxembourg

-1,1

0,3

-0,6

0,5

-1,1

0,0

-0,9

-0,2

Malta

-3,6

-3,3

-3,0

-3,0

-3,5

-3,5

-3,6

-3,8

Nederlandene

-5,1

-3,7

-4,3

-3,3

-3,1

-1,8

-2,7

-1,4

Østrig

-4,4

-3,5

-3,4

-3,3

-3,1

-2,7

-2,9

-2,8

Portugal

-9,8

-9,2

-5,8

-4,7

-4,5

-2,4

-3,2

-1,8

Slovenien

-5,8

-3,9

-5,7

-4,1

-5,3

-3,8

-5,7

-4,7

Slovakiet

-7,7

-7,7

-5,8

-5,7

-4,9

-4,4

-5,0

-4,6

Finland

-2,5

-0,6

-1,0

0,1

-0,7

0,3

-0,7

0,1

Eurolandene

-6,2

-5,0

-4,1

-3,2

-3,4

-2,4

-3,0

-2,1

Bulgarien

-3,1

-1,5

-2,5

-1,2

-1,7

-0,7

-1,3

-0,7

Tjekkiet

-4,8

-4,5

-4,1

-3,8

-3,8

-3,1

-4,0

-3,2

Danmark

-2,6

-0,1

-4,0

-2,1

-4,5

-3,2

-2,1

-1,4

Letland

-8,3

-5,7

-4,2

-2,9

-3,3

-2,5

-3,2

-3,1

Litauen

-7,0

-4,9

-5,0

-4,2

-3,0

-2,7

-3,4

-3,5

Ungarn

-4,2

-2,4

3,6

4,8

-2,8

-1,8

-3,7

-3,2

Polen

-7,8

-7,6

-5,6

-5,5

-4,0

-3,6

-3,1

-2,5

Rumænien

-6,9

-5,9

-4,9

-3,7

-3,7

-2,6

-2,9

-2,2

Sverige

0,2

1,3

0,9

0,9

0,7

0,9

0,9

1,0

Storbritannien

-10,3

-8,9

-9,4

-8,0

-7,8

-6,3

-5,8

-4,5

EU-27

-6,6

-5,3

-4,7

-3,7

-3,9

-2,9

-3,2

-2,4

Kilde: Europa-Kommissionen, tal for 2011-2013 er baseret på prognoser.

Der ligger allerede i den gældende stabilitets- og vækstpagt en målsætning om, at eurolande og ikke-eurolande der deltager i fastkurssamarbejdet ERM II, skal sigte mod en såkaldt mellemfristet budgetmålsætning (MTO), hvor budgetsaldoen (cyklisk korrigeret og uden engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger) ligger i intervallet -1 procent af BNP til balance eller overskud. 

Idéen med dennne målsætning er, at hvis medlemslandene har en strukturel budgetsaldo i balance, så vil medlemslandet være i stand til at modstå en "normal" lavkonjunktur uden at overskride stabilitets- og vækstpagtens krav om et maksimalt budgetunderskud på tre procent af BNP.