Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's budget › Budgetgennemgang 2008/...

Temasider

Budgetgennemgang 2008/2009

Som et resultat af forhandlingerne om de finansielle perspektiver for perioden 2007-2013 blev det i december 2005 besluttet, at Europa-Kommissionen skulle forestå en grundig gennemgang af EU's budgetstruktur, dvs. både indtægter og udgifter, og aflægge en rapport i 2008/2009.

Europa-Kommissionen indledte på denne baggrund en omfattende offentlig høringsproces, der løb frem til den 15. juni 2008. Det var meningen med høringen at inddrage interesserede parter på lokalt, regionalt og nationalt plan såvel som på europæisk plan.

Udgangspunktet for høringsforløbet var Kommissionens meddelelse - Reform af budgettet, EU i forandring - der blev offentliggjort den 12. september 2007.

I tilknytning til Kommissionens meddelelse blev der blevet oprettet en temaside, der indeholder baggrundsinformation om budgettet, samt hvor de indkomne høringssvar er publiceret.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, ønsker en åben debat om EU's fremtidige prioriteter for EU's budget, men erkender samtidig, at landbrugsstøtten og Storbritanniens såkaldte rabatordning er emner, der stå højt på dagsordenen.

En afsluttende konference blev afholdt den 12. november 2008 i Bruxelles under ledelse af Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso.

Kommissionens meddelelse

Lettere forsinket fremlagde Europa-Kommissionen sin meddelelse den 19. oktober 2010 om den såkaldte gennemgang af EU's budget:

Udspillet skal indgå i de kommende forhandliger om EU-budgettets finansielle rammer i perioden 2014-2020, hvor Kommissionen vil komme med et forslag i løbet af foråret 2011.

Høringssvar

Baggrund

Forhandlingerne om de finansielle perspektiver for perioden 2007-2013 kom i høj grad til at være præget af to modstridende synspunkter repræsenteret ved den franske og britiske position. Storbritannien ønskede en revision af den omfattende landbrugsstøtte, der blev set som utidssvarende og et levn fra fortiden. Frankrig var modstander af denne tilgang og ønskede til gengæld en afskaffelse af den britiske rabatordning på finansieringen af EU-budgettet.

Forhandlingerne var længe strandet på denne baggrund, idet Storbritannien så det som en forudsætning for at opgive rabatordningen, at landbrugsstøtten blev reformeret, hvorimod Frankrig henholdte sig til en aftale fra oktober 2002, hvor landbrugsudgifterne var fastlagte frem til 2013.

Som et kompromis blev der på Det Europæiske Råds møde i december 2005 indgået en aftale om de finansielle perspektiver i perioden 2007 til 2013, hvor Storbritannien gik med til at reducere rabatordningen for den del der stammede fra de nye medlemslandes optagelse (dog ikke landbrugsdelen). Aftalen indeholdte dog også en forpligtigelse til at evaluere hele strukturen af EU's budget. Det hedder således i aftalen, at:

"Det Europæiske Råd opfordrer derfor Kommissionen til at foretage en fuldstændig og vidtspændende revision, der omfatter alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik, og af midlerne, herunder budgetkompensationen til UK, og aflægge rapport i 2008/2009".

Det Europæiske Råds aftale er efterfølgende blevet udmøntet i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, hvor erklæring nr. 3 indeholder en tilsvarende formulering.

Yderligere information


Sidst opdateret: 20-10-2010  - Martin Jørgensen