Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0706
KOM (2012) 0464
KOM (2012) 0465

Fremsættelsesdato:

09.11.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0341

Retsgrundlag:

Art. 114 TEUF
Art. 33 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Skatteudvalget
KOM (2011) 0706
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af et handlingsprogram for told og beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (FISCUS) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF og nr. 624/2007/EF {SEK(2011) 1317 endelig} {SEK(2011) 1318 endelig}
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF
Dokumentreference: KOM (2012) 0464
Fremsættelsesdato 29.08.2012Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF
Dokumentreference: KOM (2012) 0465
Fremsættelsesdato 29.08.2012Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 29. november 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 24. januar 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Det foreslåede program er et opfølgningsprogram til både Told 2013- og Fiscalis 2013-programmerne, der udløber den 31. december 2013. I overensstemmelse med Kommissionens forenklingsstrategi foreslås ét enkelt program (FISCUS) i fremtiden.

Det foreslåede FISCUS-program skal støtte told- og skattesamarbejdet i EU og fokuserer på netværkssamarbejde, kompetenceudvikling og it-kapacitetsopbygning. Netværkssamarbejde og kompetenceudvikling giver mulighed for at udveksle god praksis og operationel viden mellem medlemsstaterne og andre lande, der deltager i programmet.

It-kapacitetsopbygning gør det muligt at finansiere frontlinjeforskning i it-infrastruktur og -systemer, der giver EU's told- og skatteadministrationer mulighed for at udvikle sig til fuldt udbyggede e-administrationer.

Projektets største merværdi skabes ved at øge medlemsstaternes kapacitet til at generere indtægter og forvalte stadigt mere komplekse samhandelsmønstre, samtidig med at udgifterne til udviklingen af værktøjer til disse formål reduceres.

 

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".