Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0215

Fremsættelsesdato:

13.04.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0093

Retsgrundlag:

Art. 118 TEUF
Afgørelse 2011/167/EU

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Erhvervsudvalget
KOM (2011) 0215
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent {SEK(2011) 482 endelig} {SEK(2011) 483 endelig}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 4. maj 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 29. juni 2011.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev


Tilknyttede dokumenter: KOM (2011) 0216, SEK(2011) 482 og SEK(2011) 483

Med forslaget kan den europæiske patentmyndighed, EPO (European Patent Office) udstede europæiske patenter med enhedskarakter, dvs. patentet, som giver samme beskyttelse og er underlagt ens regler i alle de 25 lande, som har tilsluttet sig det forstærkede samarbejde. Det europæiske patent er et alternativ til den eksisterende patentbeskyttelse. 

EPO skal bl.a. stå for modtagelsen af anmodninger om og tildeling af enhedskarakter, ajourføring af et register over enhedspatenter, opkrævning og administration af fornyelsesgebyrer, herunder videredistribution af den andel, der tilfalder de deltagende EU-landes patentmyndigheder. De deltagende EU-landes patentmyndigheder skal bl.a. sikre, at anmodninger om enhedskarakter indleveres rettidigt, ligesom myndighederne får et medan-svar for ajourføring af registeret. 

Ifølge forslaget skal EPO’s omkostninger dækkes fuldt ud af gebyrer, som også skal deles med de nationale patentmyndigheder. Kommissionen skal via delegerede retsakter fastlægge det endelige gebyr-niveau og den eksakte fordeling af gebyrindtægter til de nationale patentmyndigheder. 

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".