Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om landbrugsstøtte og ...

Dokumenter


Om landbrugsstøtte og toldpolitik

Besvaret § 20-spørgsmål

Morten Messerschmidt (DF)

Finder ministeren det holdbart, at EU ifølge kommissionsformand Barroso vil anvende ubrugt
landbrugsstøtte til udviklingsbistand i stedet for eksempelvis at bruge pengene til at nedbringe
EU's toldmure?

Ministeren for udviklingsbistand (Ulla Tørnæs)

Det kan indledningsvist erindres, at Kommissionen endnu ikke har fremlagt et formelt forslag.
Dansk stillingtagen afventer således et konkret forslag fra Kommissionen.

Som grundlag for dansk stillingtagen til et sådant forslag bemærkes, at Danmark sammen med
de øvrige EU medlemslande på mødet i Det europæiske Råd (DER) den 19.-20. juni 2008
støttede, at Kommissionen agter at fremlægge et forslag om en ny fond til støtte for landbruget
i udviklingslandene inden for rammerne af de nuværende finansielle overslag. Kommissionens
initiativ ligger i fin forlængelse af den langsigtede danske vision om at omprioritere EU’s budget
fra landbrugsstøtte til mere fremadrettede indsatser, herunder styrkelse af EU’s rolle i verden.

Det kan til baggrund oplyses, at der er international enighed om, at en respons på de stigende
fødevarepriser skal være flerstrenget. Der er behov for opfølgning i flere spor og i flere
hastigheder. Her og nu er der brug for nødhjælp. Næste skridt, som Kommissionen påpeger, er
at gennemføre en hurtig udviklingsindsats, der sigter på at hjælpe udviklingslandene til at øge
den umiddelbare fødevareproduktion (dvs. næste høst) og afbøde konsekvenserne af stigende
fødevarepriser for de allerfattigste og sårbare grupper. Denne indsats anslås at koste mellem 18
og 20 mia. euro på verdensplan for 2008-2009. Dernæst bliver der behov for mellem- og
langsigtede indsatser, både hvad angår konkrete indsatser i udviklingslandene
(landbrugsudvikling, udvikling af landområder, erhvervssektorudvikling mv.) og globalt ift. at
øge handlen med landbrugs- og fødevarer.

Spørgsmålet om toldafvikling og reduktion af landbrugsstøtte indgår især i WTO
forhandlingerne. Regeringen arbejder aktivt for en hurtig afslutning på og et udviklingsvenligt
og handelsliberalt resultat af Doha forhandlingerne. DER-konklusionerne fra den 19.-20. juni
2008 understregede senest EU’s fortsatte støtte til en omfattende, ambitiøs og balanceret
afslutning på Doharunden. G8-landene betonede ligeledes den 8. juli 2008 behovet for en
hurtig og ambitiøs afslutning på DOHA runden. Regeringen vil opretholde sin aktivistiske linie
på dette punkt og arbejde for, at EU og G8 lever op til deres forpligtelser.

Det kan desuden fremhæves, at de mindst udviklede lande og øvrige udviklingslande i Afrika,
Vestindien og Stillehavet (AVS-landene), der med EU har indgået regionale økonomiske
partnerskabsaftaler (EPAer) om varehandel om varer, allerede har told- og kvotefri
markedsadgang i EU for deres varer, dog med overgangsordninger for ris og sukker.

Et godt resultat på Doha og EPA aftaler vil på sigt kunne indvirke positivt på
udviklingslandenes handelsmuligheder, men er ikke alene tilstrækkeligt. Der er også behov for
med udviklingsbistand at støtte udviklingslandenes indsatser med dels at forbedre
rammebetingelserne for erhvervslivet, så landene bliver i stand til at konkurrere internationalt.
Samtidig skal købekraften forbedres, og fattigdommen bekæmpes. Deraf den internationale
enighed om behovet for en bredspektret respons: Humanitære indsatser, udviklingsbistand
samt forbedrede internationale rammevilkår (adgang til markeder, Doha aftale mv.).

Kommissionens forslag ventes at imødekomme behovet for udviklingsbistand i tiden mellem
nødhjælp og de mellem- og langsigtede indsatser. Der ventes yderligere forslag fra
Kommissionen til de mere langsigtede indsatser inden for rammen af det internationale
samarbejde.

Jf. i øvrigt besvarelse af §20 spm. 2064.