Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om handelsbarrierer f...

Dokumenter


Om handelsbarrierer for billige miljøvenlige varer

Besvaret § 20-spørgsmål

Per Clausen (EL)

Vil udenrigsministeren tage initiativ til, at Danmark yder en forøget indsats for at få EU til at fjerne handelsbarrierer for billige miljøvenlige varer som f.eks. elbiler fra Kina og Indien?

Udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Fra dansk side har man hele Doha-runden igennem arbejdet endda meget aktivt for at fjerne handelsbarriere på så mange miljøvenlige varer som muligt. Det danske udgangspunkt har i hele perioden været, at handel, miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling indbyrdes skal understøtte hinanden uden at belaste udviklingslande med unødige handelshindringer. Som led i bestræbelserne herfor har Danmark således stået forrest i EU-kredsen med forslag om, at man undersøger mulighederne for i WTO-forhandlingerne at inddrage f.eks. produkter med en bæredygtig livscyklus samt organiske landbrugsvarer og biobrændsler, der lever op til bæredygtighedskriterier, som nærmere bør defineres.

EU har i stor udstrækning fulgt den danske linje, men kun opnået begrænset opbakning fra relativt få af WTO’s øvrige medlemmer – hvilket i den konsensusdrevne organisation har vist sig problematisk for at opnå fremskridt i den ønskede retning. Trods en vedvarende aktiv indsats fra EU’s side, må det konstateres, at listen over miljøvenlige varer, der vil kunne blive genstand for særlig gunstig handelsliberalisering som led i et positivt runderesultat, er blevet mere og mere indskrænket over tid. På nuværende tidspunkt forekommer det ganske udelukket at tilføje nye varer til denne liste, der p.t. alene omfatter 43 varegrupper (eksklusive el-biler) med direkte begrænsende effekt på klimaændringer. Dertil bemærkes, at den tilstræbte handelsliberalisering af de på en endelig liste anførte miljøvarer vil skulle gælde ligeligt for alle WTO’s medlemmer – og ikke kun Kina og Indien - i overensstemmelse med organisationens hovedregel om ikke-diskrimination.

Når det gælder de toldpræferencer, som EU yder til fordel for udviklingslandene, kan det som eksempel oplyses, at Indien for el-biler under den nugældende GSP-ordning modtager en præferentiel sats på 6,5%, sammenlignet med den almindeligt gældende toldsats på 10%. Kina er omfattet af GSP-ordningen, men modtager p.t. ikke præferencer for de nævnte transportmidler. GSP-ordningen er i år ved at blive justeret på enkelte tekniske områder, men vil skulle grundlæggende revideres inden udgangen af 2014. Også til den tid vil det fra dansk side tilstræbes, at så mange miljøvenlige produkter fra så mange udviklingslande som muligt modtager de bedst mulige vilkår for adgang til EU’s marked.