Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2005-06) › Om registrering i Sche...

Dokumenter


Om registrering i Schengen.

Besvaret §20-spørgsmål

Besvarelse af spørgsmål nr. S 2646

Spørgsmål:

"Vil ministeren oplyse alle de kriterier, der medfører registrering i Schengen?"

 

Svar:

Schengen-konventionen indeholder i artikel 95-100 (afsnit IV) reglerne for, hvornår der kan ske indberetning og registrering af personer og genstande i det såkaldte Schengen-infor- mationssystem (SIS). Efter Schengen-konventionens artikel 95 kan oplysninger om eftersøgte personer, der begæres anholdt med henblik på udlevering, optages i SIS. Den indberettende stat skal samtidig med indberetningen sende en række nærmere specificerede oplysninger om sagen til de anmodede stater, jf. artikel 95, stk. 2.

Schengen-konventionen indeholder i artikel 96 bestemmelser om, at et Schengen-land kan indbe- rette udlændinge, der må formodes at udgøre en trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed eller mod statens sikkerhed, til SIS som uønskede udlændinge. Dette gælder i særdeleshed når en udlænding er blevet idømt en frihedsstraf af en varighed på mindst et år på grund af en strafbar handling eller når der er begrundet mistanke om, at en udlænding har begået alvorligere strafbare handlinger, herunder handlinger som nævnt i Schengen-konventionens artikel 71 (ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer m.v.), eller når der foreligger konkrete indicier, der lader formode, at den pågældende har til hensigt at begå sådanne handlinger på en kontraherende stats område.

Afgørelse om indlæggelse i SIS kan efter artikel 96, stk. 3, ligeledes ske, hvis den pågældende udlænding tidligere er blevet udsendt, afvist eller udvist, når disse foranstaltninger ikke er blevet udskudt eller suspenderet, og de indebærer eller er ledsaget af et indrejseforbud eller eventuelt et forbud mod at tage ophold som følge af en overtrædelse af de nationale bestemmelser om udlændinges indrejse eller ophold.

Oplysninger om forsvundne personer eller personer, der af hensyn til deres egen sikkerhed eller til forebyggelse af trusler midlertidigt bør tages i varetægt på anmodning af den indberettende stats kompetente eller retlige myndighed, kan optages i SIS, således at politimyndighederne kan underrette den indberettende stat om personens opholdssted eller tage den pågældende i varetægt for at forhindre vedkommende i at fortsætte sin rejse, hvis den nationale lovgivning tillader det, jf. artikel 97.

Efter artikel 98 i Schengen-konventionen kan oplysninger om vidner, personer, der er indstævnet for en domstol som led i en straffesag på grund af handlinger, som de retsforfølges for, eller personer, der skal have forkyndt en strafferetlig dom eller tilsigelse til afsoning af en frihedsstraf, optages i SIS på anmodning af de kompetente retlige myndigheder med henblik på videregivelse af oplysninger om opholdssted eller bopæl. Schengen-konventionens artikel 99 omhandler optagelse i SIS af oplysninger om personer og motorkøretøjer med henblik på diskret overvågning eller målrettet kontrol.

En indberetning efter artikel 99 kan finde sted med henblik på retsforfølgning af strafbare handlinger og på forebyg- gelse af trusler mod den offentlige sikkerhed, når der foreligger konkrete indicier, der lader formoder, at den pågældende er i færd med eller har til hensigt at begå et større antal særligt alvorlige strafbare handlinger, eller det ud fra en samlet vurdering af den pågældende, navnlig under hensyn til tidligere begåede strafbare handlinger, må formodes, at vedkommende også i fremti- den vil begå særligt alvorlige strafbare handlinger, jf. artikel 99, stk. 2.

En indberetning kan endvidere foretages i overensstemmelse med national lovgivning på an- modning af de instanser, der har ansvaret for statens sikkerhed, når der foreligger konkrete indicier, der lader formode, at de oplysninger, der er nævnt i artikel 99, stk. 4, er nødvendige for at forebygge en alvorlig trussel fra den pågældendes side eller andre alvorlige trusler mod statens sikkerhed indadtil eller udadtil, jf. artikel 99, stk. 3. Oplysninger om genstande, der eftersøges med henblik på beslaglæggelse eller som bevismidler i en straffesag, kan efter artikel 100 optages i SIS.