Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2005-06) › Om subsidiaritetsprinc...

Dokumenter


Om subsidiaritetsprincippet.

Besvaret §20-spørgsmål

Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings besvarelse af spørgsmål S 2553 stillet af Morten Messerschmidt (DF) den 10. februar 2006

Spørgsmål S 2553
Mener ministeren, at han overholder de krav til regeringens analyse og
redegørelse for subsidiaritetsprincippet, som Folketinget gentagne gange har
indskærpet, når ministeren i grundnotat om at fremskynde overgangen fra analogt
til digitalt tv (KOM (2005) 0204 – bilag 1) under nærhedsprincippet alene
gengiver Kommissionens holdning og hertil meddeler, at »Det er regeringens
vurdering, at Kommissionens meddelelse i sig selv er i overensstemmelse med
nærhedsprincippet«?

Svar
Det pågældende grundnotat vedrører en meddelelse om at fremskynde
overgangen fra analogt til digitalt tv. Det er en meddelelse, hvor Kommissionen i
overensstemmelse med fællesskabskompetencen annoncerer sine foreløbige
planer for drøftelserne på EU niveau om indførelsen af digitalt tv i
medlemsstaterne. Planerne foreslås i meddelelsen drøftet i efteråret 2005 med
henblik på at bidrage til Kommissionens overvejelser om fremtidige
koordinerende initiativer på området.
Der er, som det fremgår af grundnotatet, foretaget en selvstændig vurdering af
nærhedsprincippet. Regeringen er enig i den argumentation for overensstemmelse
med nærhedsprincippet, som Kommissionen har fremlagt i meddelelsen. Denne
argumentation er gengivet i grundnotatets afsnit om nærhedsprincippet. På denne
baggrund blev det anset som unødvendigt at gengive denne argumentation to
gange i samme afsnit.
Der skal således ikke herske nogen tvivl om, at jeg er fuldt ud opmærksom på
min forpligtelse til i hvert enkelt tilfælde at foretage en selvstændig vurdering af
nærhedsprincippets overholdelse.