Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2005-06) › Om landbrugsstøtte

Dokumenter


Om landbrugsstøtte

Besvaret §20-spørgsmål

Folketinget har ved skrivelse af 2. februar 2006 (Spørgsmål nr. S 2430) anmodet om min besvarelse af følgende af Kristen Touborg (SF) stillede spørgsmål. Spørgsmål S 2430:

"Vil ministeren fremsende en oversigt over hvor mange midler og hvor stor en andel af den landbrugsstøtte, der tilfalder Danmark fra EU, der år for år frem til 2013 kan bruges til landdistriktsformål, og heraf hvor mange der kun kan bruges til disse formål (og altså ikke kan udbetales som landbrugsstøtte til den enkelte landmand) samt hvor mange af disse midler regeringen faktisk påtænker brugt til landdistriktsformål?"

Svar:

Med forliget på mødet i Det Europæiske Råd den 15. - 16. december 2005 om EU’s budget frem til 2013 er der også taget stilling til de økonomiske rammer for EU’s landdstriktspolitik i perioden 2007-2013.

Fordelingen af landdistriktsmidlerne mellem medlemslandene blev ikke endeligt fastlagt på topmødet i december, men skal på forslag af Kommissionen vedtages af Rå det i overensstemmelse med artikel 69 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Baseres fordelingen alene på den historiske andel af landdistriktsmidlerne i programperioden 2000-2006 forventes det, at Danmarks vil få tildelt i alt ca. 200 mio. euro i hele programperioden 2007-2013, svarende til ca. 213 mio. kr. årligt ling betegnes "basisbevilling".

Foruden basisbevillingen består den samlede EU-bevilling til landdistriktsprogrammet også af de såkaldte "modulationsmidler". Modulationsmidlerne indebærer for Danmark en tilbageføring af 80% af den nedskæring af den direkte landbrugsstøtte på hhv. 3 % i 2205, 4 % i 2006 og 5% i 2007 og herefter. Systemet blev vedtaget ved midtvejsreformen af landbrugspolitikken i 2003. Modulationsmidlerne forventes at udgøre i størrelsesordenen 200 mio. kr. årligt, og tilbageføringen sker i året efter at reduktionen er foretaget i den direkte støtte.

Danmarks samlede EU-bevilling til landdistriktsprogrammet forventes på dette grundlag at blive i størrelsesord enen 400 mio. kr. å rligt. Af tabellen fremgår de forventede EU-bevillingerne år for år i perioden 2007 -2013 med udgangspunkt i en fordeling af basisbevillingen på den historiske andel.

 

(mio. kr)2007200820092010201120122113Ialt

Basisbevilling

Modulationsmidler

213

180

213

220

213

220

213

210

213

210

213

210

213

200

1.491

1.440

EU-bevilling i alt3934334334234234134132.931
Årligt gennemsnit        

For at udløse en udbetaling af EU-bevillingen skal der stilles med en national offentlig finansiering på 45 -50% af støtten, afhængig af de valgte foranstaltninger i programmet. Medregnes den nationale medfinansiering, bliver den økonomiske ramme for det nye landdistriktsprogram i størrelsesord enen 800 mio. kr. årligt.

Som det fremgår af regeringsgrundlaget " Nye mål" fra februar 2005, er det regeringens målsætning, at der skal ske fuld hjemtagning af d e midler, som EU stiller til rådighed til landdistriktsprogrammet.

I tillæg til ovennævnt basisbevilling og modulationsmidler er der med budgetaftalen i december tillige skabt mulighed for, at hvert medlemsland frivilligt kan beslutte at overføre yderligere op til 20% af den direkte landbrugsstøtte til den enkelte landmand til landdistriktsprogrammet. De nærmere regler for denne overførsel skal i den nærmeste fremtid vedtages af Rådet (landbrug og fiskeri) på forslag af Kommissionen. Regeringen har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling hertil.

Hans Chr. Schmidt / Mikkel Stage Ibsen