Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om FN's våbeninspektør...

Dokumenter


Om FN's våbeninspektørers rapport er grundlag for at indlede en krig mod Irak.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm nr. US 60

Holger K. Nielsen (SF):
I går afleverede FN's våbeninspektører deres længe ventede rapport til Sikkerhedsrådet. Det var en konklusion i rapporten, at man ikke har fundet masseødelæggelsesvåben i Irak. Den »smoking gun«, man har ledt efter, har man ikke fundet. Ikke desto mindre har reaktionerne fra den amerikanske regering gået på, at der med våbeninspektørernes rapport er grundlag for at indlede en krig. Man har skruet retorikken voldsomt op. Derfor synes jeg, det er vigtigt at få afklaret, om den danske regering deler den opfattelse, at der med Blix-rapporten er grundlag for at indlede en krig mod Irak.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Regeringens linje er meget klar, og den er overensstemmende med den, der i enighed blev truffet beslutning om i går i EU-kredsen, nemlig at nu må Sikkerhedsrådet meget nøje studere og drøfte den redegørelse, der er kommet fra våbeninspektørerne.
Fra våbeninspektørernes side er der udtrykt ønske om at få mere tid til yderligere inspektioner. Den danske regering støtter det ønske. Jeg vil godt understrege, at det også er med henblik på, at Irak nu kan bevise evne og vilje til at samarbejde ordentligt med våbeninspektørerne. Det er nemlig et meget centralt punkt i Hans Blix' erklæring, som han afleverede i Sikkerhedsrådet i går, at Irak hidtil ikke har villet samarbejde ordentligt med våbeninspektørerne. Nu er det også en chance for Irak til at bevise, at man mener det alvorligt.

Holger K. Nielsen (SF):
Statsministeren svarer ikke på mit spørgsmål.

Det er fint nok, at der bliver en forlængelse af våbeninspektørernes arbejde. Men det fundamentale spørgsmål er: Er der med den rapport, Blix er kommet med, grundlag for at sige, at Irak har overtrådt resolution 1441, og at der med den rapport er grundlag for, at USA indleder en krig?

Kl. 13.15

Jeg er ganske med på, at det spørgsmål diskuteres i Sikkerhedsrådet. Men der skal man jo huske på, at USA har skruet voldsomt op for krigsretorikken her på det sidste. Colin Powell, der jo ellers har været en rimelig moderat mand, sagde i Davos i Schweiz her i weekenden, og han sagde det i går i USA, at USA nu vil forbeholde sig retten til at indlede en krig på baggrund af Blixrapporten.
Hvad mener den danske regering?

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Jeg har allerede svaret på hr. Holger K. Nielsens spørgsmål, nemlig at den danske regering støtter, at våbeninspektørerne kan få mere tid til yderligere inspektioner.
Men så vil jeg gerne understrege over for hr. Holger K. Nielsen, at situationen ifølge Sikkerhedsrådets resolution 1441 jo er den, at det er Irak, der skal godtgøre og bevise, at Irak ikke råder over masseødelæggelsesvåben.
Der går jeg ud fra, at hr. Holger K. Nielsen har læst våbeninspektørernes redegørelse og derfor ved, at Hans Blix bl.a. peger på, at Irak har opstillet helt urimelige betingelser for anvendelse af overvågningsfly til brug for inspektionerne; at der er tvivl med hensyn til Iraks opgivelser vedrørende udviklingen af nervegas; at der ikke er ordentlige oplysninger om kemiske bomber, 6.500 bomber mangler; der er fundet 12 sprænghoveder i en ny bunker i Bagdad; der er fundet stoffer til produktion af sennepsgas; der er stærke tegn på, at Irak har produceret mere miltbrand end opgivet - bare for nu at nævne noget fra listen over det, som Hans Blix har redegjort for over for Sikkerhedsrådet.
Det håber jeg at hr. Holger K. Nielsen er opmærksom på.

Holger K. Nielsen (SF):
Den tale kunne jo have været holdt af Colin Powell eller George W. Bush. Skal det tages som udtryk for, at den danske regering mener, at der med Blixrapporten er grundlag for, at USA kan indlede en krig? Det er det, jeg spørger om.
Jeg er godt klar over, at der er, om jeg så må sige, kritik flere steder i den her. På den ene side kritik af Irak, som har opført sig uacceptabelt, men på den anden side jo heller ikke det lysende bevis, der skulle være.
Derfor vil jeg godt spørge igen: Mener den danske regering, at der med Blixrapporten er grundlag for, at USA kan indlede en krig imod Irak? Da jeg før hørte statsministeren, kunne man næsten få det indtryk, at det er den danske regerings opfattelse. Men jeg vil godt have det bekræftet eller afkræftet.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Det er helt tydeligt, at hr. Holger K. Nielsen ikke hører eller ikke vil høre, hvad det rent faktisk er, jeg siger.
I stedet for at lytte til, hvad jeg siger, påstår hr. Holger
K. Nielsen,
at det, jeg lige stod og sagde, lige så godt kunne være sagt af en amerikansk udenrigsminister, eller hvem ved jeg. Det, jeg gjorde, var at citere fra våbeninspektørernes redegørelse afleveret i FN's Sikkerhedsråd. Men det kan hr. Holger K. Nielsen ikke lide at høre. Hr. Holger K. Nielsen kan ikke lide at høre facts, nemlig at Irak ikke har villet samarbejde med våbeninspektørerne, at der i høj grad er uklarhed. Der må jeg så igen minde hr. Holger K. Nielsen om, at i henhold til resolution 1441 er det Irak, der skal dokumentere og godtgøre, at Irak ikke råder over masseødelæggelsesvåben. Den bevisbyrde, om jeg så må sige, har Irak ikke løftet. Men jeg har jo svaret på hr. Holger K. Nielsens spørgsmål, nemlig at den danske regering på linje med de øvrige EU-lande støtter, at våbeninspektørerne får yderligere tid til at foretage supplerende inspektioner, og så håber vi, at Irak vil samarbejde.

Holger K. Nielsen (SF):
Jeg hører gerne på citater fra Blixrapporten, men mit spørgsmål går på konsekvenserne af og konklusionerne i Blixrapporten. Derfor spørger jeg igen:
Er den danske regering enig med den amerikanske administration om, at Blixrapporten giver grundlag for, at USA kan indlede en krig? Det er jo det, der er det afgørende. Der bliver en udsættelse, men de fleste er jo enige om, at det næppe vil ændre ret meget på den rapport, der er afleveret.
Derfor er det afgørende spørgsmål, som også den amerikanske regering har sagt det, om der med det materiale, der ligger i øjeblikket, er grundlag for, at der indledes en krig imod Irak. Kan jeg ikke godt få et svar fra den danske regering, ja eller nej?

Kl. 13.20

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Det er fuldstændigt ubegribeligt for mig, at hr. Holger K. Nielsen ikke kan forstå, hvad det er, jeg siger, for det er meget klart. Jeg har sagt, at vi støtter, at våbeninspektørerne får yderligere tid til at foretage yderligere inspektioner.
Lad mig så slå to ting fast yderligere. For det første:
Mig bekendt har den amerikanske regering ikke truffet nogen beslutning om, hvorledes man vil konkludere efter den redegørelse, der nu er fremlagt. Og for det andet er den danske regerings linje fuldstændig uændret den, at hvilke yderligere skridt der end måtte blive nødvendige i denne sag, skal de være forankrede i FN's Sikkerhedsråd. Det er et meget klart svar.

Jesper Langballe (DF):
Det er nu i statsministerens svar godtgjort, at hr. Holger K. Nielsen simpelt hen udelod den anden og virkelig væsentlige konklusion i Blixrapporten, at Irak overhovedet ikke har medvirket til destruktion af massevåben.
Jeg vil gerne stille statsministeren et spørgsmål: Nu da vi har en situation i Europa, hvor kansler Schröder måske af populistiske grunde har cementeret sig fast i en fredsposition, kan dét, at der fra Tysklands nabolande eventuelt kom yderligere vaklen i spørgsmålet, i virkeligheden i sig selv indebære en alvorlig krigstrussel, fordi det ville overbevise Saddam Hussein om, at Europa ikke stod sammen?

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Jeg er fuldstændig enig med hr. Jesper Langballe i, at hvis Saddam Hussein oplever, at der er en vaklen i det internationale samfunds vilje til at reagere, så spiller han på det, og så bliver han ved med at lege kispus med det internationale samfund, som han har gjort det de sidste 10-12 år.
Vi ønsker alle at undgå krig. Vi må forlange afrustning af Irak. Det skal ske fredeligt, og det bedste middel til at sikre en fredelig afrustning af Irak er, at det internationale samfund står sammen og viser fast vilje til at reagere, hvis Saddam Hussein ikke retter sig efter FN's beslutning.

Villy Søvndal (SF):
Statsministerens centrale argument er, at den danske regering støtter våbeninspektørerne i kravet om mere tid til at afslutte deres arbejde. Så langt er vi enige.
Hvad vil den danske regering så sige, hvis den amerikanske regering kortslutter den proces, f.eks. om 20 dage, på et tidspunkt hvor våbeninspektørerne har bedt om mere tid, og hvor EU's udenrigsministre har sagt, at der er behov for mere tid? Hvis et land, uden at der er fortolket noget i FN's Sikkerhedsråd, går ud og kortslutter processen og starter en krig, hvad vil den danske regering så sige?
Ud fra hele statsministerens ræsonnement må det betyde, at statsministeren i så fald vil komme med dramatisk vrede udsagn mod Amerika, der bryder de internationale spilleregler, som statsministeren også i dag har lagt så stor vægt på. Jeg vil bare have statsministerens bekræftelse på, at det er det, vi kan forvente.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Nu tror jeg, det er tredie tirsdag i træk - jeg har ikke tal på det - at hr. Villy Søvndal vil have mig til at svare på:
Hvad nu hvis, såfremt, i fald og hvis og hvis og hvis. Jeg vil ikke gå ind i hypotetiske spekulationer om, hvad der kan ske ude i fremtiden om noget, vi ikke kender til i dag.
Nu er der kommet en rapport fra våbeninspektørerne, en rapport, som er stærkt kritisk over for Irak. Men også et ønske fra våbeninspektørerne om yderligere tid til supplerende inspektioner. Det støtter den danske regering. Og det er så der, vi er nu. Og så vil jeg ikke begive mig ind i tænkte spekulationer om, hvad der så skal ske ud i en fremtid, som vi ikke kender.

Hermed sluttede spørgsmålet.