Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om regler i EU om besk...

Dokumenter


Om regler i EU om beskatning af arbejdsgiverbetalt operation på privathospital.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 3634

Til skatteministeren (20/8 01) af:

Ulrik Kragh (V):

»Vil ministeren redegøre for, hvilke problemer der opstår i forhold til EU's regler i det indre marked om frihandel, hvis en patient forskelsbehandles beskatningsmæssigt når en arbejdsgiverbetalt sygebehandling foregår på et privat sygehus, frem for den samme patients skattevilkår når samme behandling foregår på et offentligt sygehus?«

Svar (28/8 01)

Skatteministeren (Frode Sørensen):

Jeg finder for det første ikke, at der foreligger skattemæssig forskelsbehandling, når en person beskattes af en arbejdsgiverbetalt sygdomsbehandling på et privat sygehus, men ikke af en behandling leveret af et offentligt sygehus.

Betaler arbejdsgiveren udgifterne til den ansattes behandling for en ikke arbejdsrelateret sygdom eller skade, dvs. den ansattes private sundhedsudgifter, er der tale om et personalegode, som beskattes efter statsskattelovens § 4, jf. ligningslovens § 16.

Dette hænger sammen med, at der efter statsskattelovens regler skal ske beskatning af den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de består i penge eller formuegoder af pengeværdi. Det er uden betydning for den skattemæssige behandling, om indkomsten fremtræder i form af kontanter eller i form af naturalier. En ansat vil normalt selv skulle betale for en behandling på et privat sygehus, når sygdommen ikke er arbejdsrelateret. Betaler arbejdsg iveren for behandlingen, svarer det derfor til udbetaling af ekstra løn.

Det samme er naturligvis ikke tilfældet, hvis behandlingen sker på et offentligt sygehus, eller hvis amtskommunen som ansvarlig for sygehusbehandlingen har sendt patienten til behandling på et privat sygehus.

Dernæst mener jeg ikke, at det forhold, at en ansat beskattes af arbejdsgiverens betaling af den ansattes private sundhedsudgifter, skulle give problemer i relation til EU’s regler om det indre marked.

Den ansatte vil blive beskattet af værdien af behandlingen, hvad enten denne foregår på et dansk privat sygehus eller et tilsvarende sygehus i et andet EU-land. Behandlinger leveret af udenlandske sygehuse bliver ikke beskattet anderledes eller hårdere hos patienten end behandlinger leveret af danske sygehuse, og skattereglerne indeholder således ikke noget element af diskrimination over for behandlinger leveret af de udenlandske sygehuse.