Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2011-2012 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 2. marts 2012

Europaudvalget

3. udgave

 

Mødedato:

Fredag den 2. marts 2012

Tidspunkt:

kl. 10.00

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden                                                                                                         Den 1. marts 2012

1.   Rådsmøde nr. 3151 (retlige og indre anliggender) den 8. marts 2012
Forelæggelse ved justitsministeren

FO

2.   Rådsmøde nr. 3152 (miljø) den 9. marts 2012
Klima-, energi- og bygningsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-3
Miljøministeren forelægger dagsordenspunkterne 4-6

FO

3.   Rådsmøde nr. 3154 (udenrigsanliggender - handel) den 16. marts 2012
Forelæggelse ved handels- og investeringsministeren

L

4.   Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 - 3 nævnte møder

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF   =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

 

 

Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 8. marts 2012
Dagsorden, 3. udgave

1.   Ulovlig indvandring

-    Status

Rådsmøde 3151 - bilag 1 (samlenotat side 3)

Udvalgsmødereferater:

Senest behandlet i EUU 9/12-11, referatet foreligger endnu ikke

EUU alm. del (11) - bilag 210 (side 136, behandlet i EUU 25/10-11)

EUU alm. del (11) - bilag 8 (beslutningsreferat fra møde i Statsministeriet 19/9-11)

EUU alm. del (10) - bilag 393 (side 1163, behandlet i EUU 8/4-10)

EUU alm. del (10) - bilag 333 (side 813, behandlet i EUU 11/2-11)

2.   Schengen Governance - Politisk styring af Schengen-samarbejdet

-    Politisk drøftelse/vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2011) 0561

Rådsmøde 3151 - bilag 1 (samlenotat side 6)

3.   (Evt.) Rådsafgørelse om Bulgariens og Rumæniens indtræden i det fulde Schengen-samarbejde

-    Vedtagelse

KOM (2012) 0056, KOM (2012) 0057

Rådsmøde 3151 - bilag 1 (samlenotat side 9)

EUU alm. del (10) - bilag 416 (åbent brev til regeringen fra danske MEP'er vedr. Rumæniens og Bulgariens tiltræden af Schengen-samarbejdet)

EUU alm. del (10) - bilag 421 (henvendelse af 20/5-11 fra det rumænske parlament vedr. deltagelse i Schengen)

Udvalgsmødereferater:

Senest behandlet i EUU 9/12-11, referatet foreligger endnu ikke

EUU alm. del (11) - bilag 8 (FO, beslutningsreferat fra møde i Statsministeriet 19/9-11, hvor punktet blev forelagt til forhandlingsoplæg)

4.   SIS II

-    Status

KOM (2008) 0196, KOM (2008) 0197, KOM (2011) 0907

Rådsmøde 3151 - bilag 1 (samlenotat side 18)

KOM (2008) 0196 - bilag 1 (subsidiaritetsnotat af 14/5-08)

KOM (2008) 0197 - bilag 1 (subsidiaritetsnotat af 14/5-08)

Udvalgsmødereferater:

Senest behandlet i EUU 9/12-11, referat foreligger endnu ikke

EUU alm. del (11) - bilag 210 (side 130, behandlet i EUU 25/10-11)

5.   Konference om innovativ grænseforvaltning

-    Præsentation

KOM (2011) 0680

Rådsmøde 3151 - bilag 1 (samlenotat side 22)

EU-note (11) - E 6 (EU-note af 12/10-11 - forslag om midlertidig genindførelse af grænsekontrol)

EUU alm. del (11) - bilag 106 (beretning nr. 1 afgivet i Europaudvalget 11/11-11)

Udvalgsmødereferat:

Senest behandlet i EUU 9/12-11, referat foreligger endnu ikke

6.   En fælles ramme for reel og praktisk solidaritet på asyl- og migrationsområdet

-    Præsentation og vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2011) 0835

Rådsmøde 3151 - bilag 1 (samlenotat side 26)

7.   Grækenlands nationale handlingsplan for asyl og indvandring

-    Status

Rådsmøde 3151 - bilag 1 (samlenotat side 30)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (11) - bilag 210 (side 136, senest behandlet i EUU 25/10-12)

8.   Det fælles europæiske asylsystem - Ændringsforslag til Dublinforordningen*

-    Delvis generel indstilling

KOM (2008) 0820

Rådsmøde 3151 - bilag 1 (samlenotat side 33)

KOM (2008) 0820 - bilag 1 (grundnotat af 14/4-09)

Udvalgsmødereferater:

Senest behandlet i EUU 9/12-11, referat foreligger endnu ikke

Rådsmøde 3096 - bilag 6 (skriftlig forelæggelse af 3/6-11 fra RIA 9-10/6-10)

EUU alm. del (11) - bilag 210 (side 132, behandlet i EUU 25/10-11)

9.   Det fælles europæiske asylsystem - Ændringsforslag til modtagelsesdirektivet*

-    Delvis generel indstilling

KOM (2011) 0320

Rådsmøde 3151 - bilag 1 (samlenotat side 40)

KOM (2011) 0320 - bilag 1 (grundnotat af 20/10-11)

Udvalgsmødereferater:

Senest behandlet i EUU 9/12-11, referat foreligger endnu ikke

EUU alm. del (11) - bilag 210 (side 132, behandlet i EUU 25/10-11)

10. Eventuelt

11. Siden sidst

-    Mundtlig forelæggelse af sager ved EU-domstolen på det udlændingeretlige område af væsentlig betydning for Danmark:

a)  Sag C-329/11, Achughbabian

EUU alm. del (11) - bilag 55 (notat om afgivelse af indlæg i sagen)

b) Sag C-356/11 og C-357/11, O og S

EUU alm. del (11) - bilag 43 (notat om afgivelse af indlæg i sagen)

c) Sag C-348/09, Infusino

EUU alm. del (10) - bilag 543 (notat om afgivelse af indlæg i sagen)

d) Sag C-529/11, Alarape og Tijani

EUU alm. del (11) - bilag 260 (notat om afgivelse af indlæg i sagen)

 

 

 

Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmark stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, vil i så fald finde anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark

 

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Justitsministeriets ressort

 

 

Rådsmøde (miljø) den 9. marts 2012

Dagsorden, 3. udgave

 

Klimadelen:

1.   Rådskonklusioner: Opfølgning på Durban-konferencen COP17/CMP7

-    Rådskonlusioner

Rådsmøde 3152 - bilag 2 (samlenotat side 2)

2.   Rådskonklusioner: Roadmap towards a Low Carbon Economy 2050

-    Rådskonlusioner

KOM (2011) 0112

Rådsmøde 3152 - bilag 2 (samlenotat side 7)
KOM (2011) 0112 - bilag 1 (grundnotat af 15/4-11)
KOM (2011) 0112 - bilag 2 (henvendelse af 18/5-11 fra Greenpeace)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (10) - bilag 534 (side 1522, senest behandlet i EUU 17/6-11)
Rådsmøde 3097 - bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde transport, telekommunikation og energi 10/6-11)

FO       3.   Forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2011) 0789

Rådsmøde 3152 - bilag 2 (samlenotat side 13)
KOM (2011) 0789 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 22/12-11)

 

 

Miljødelen:

4.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2011/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO´er på deres område

-    (Evt.) politisk enighed

KOM (2010) 0375

Rådsmøde 3152 - bilag 1 (samlenotat side 2)
KOM (2010) 0375 - bilag 2 (grund- og nærhedsnotat af 3/9-10)

KOM (2010) 0375 - bilag 10 (henvendelse af 1/3-12 fra DI Landbrug og Landbrug og Fødevarer)
KOM (2010) 0375 - bilag 7 (Kommissionens svar af 4/1-11 på Folketingets udtalelse)
KOM (2010) 0375 - bilag 6 (udtalelse af 22/10-10 fra Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
KOM (2010) 0375 - bilag 5 (henvendelse af 5/10-10 fra Greenpeace)
KOM (2010) 0375 - svar på spørgsmål 1
KOM (2010) 0375 - svar på spørgsmål 2
EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 4
EU-note (10) - E 23 (notat af 13/12-10 om juridisk slagsmål om forslaget)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (10) - bilag 534 (side 1518, senest behandlet i EUU 17/6-11)
EUU alm. del (10) - bilag 504 (side 1293 FO, forhandlingsoplæg forelagt 19/5-11)

5.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life)

-    Orienterende debat

KOM (2011) 0874

Rådsmøde 3152 - bilag 1 (samlenotat side 19)
KOM (2011) 0874 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 13/2-12)

6.   EU´s bidrag til sluttekst fra RIO+20-konferencen den 20.-22. juni 2012: ”Pathways to a Sustainable future”

-    Rådskonklusioner

KOM (2011) 0363

Rådsmøde 3152 - bilag 1 (samlenotat side 28)
EUU alm. del (11) - bilag 277 (internt positionspapir om forhandlingsteksten til Rio+20) (fortroligt)
EUU alm. del (11) - bilag 278 (forhandlingsteksten vedr. Rio+20)

 

Behandling af rådskonklusionerne af 10/10-11:

Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (11) - bilag 126 (side 32, senest behandlet i EUU 7/10-11)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/da/11/st15/st15388.da11.pdf (rådskonlusioner om EU's overordnede holdning til forberedelse af Rio+20)

7.   Eventuelt

 

Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Klima- og Energiministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 4-6 hører under Miljøministeriets ressort.


 

Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel) den 16. marts 2012

Dagsorden, 3. udgave

1.   Forslag til forordning vedrørende overgangsordninger for bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler mellem medlemsstater og tredjelande (grandfathering-forordningen)

-    Orienteringsdebat

KOM (2010) 0344

Rådsmøde 3154 - bilag 1 (samlenotat side 2)

KOM (2010) 0344 - bilag 1 (grundnotat af 7/9-10)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (10) - bilag 502 (side 1194, senest behandlet i EUU 6/5-11)

EUU alm. del (09) - bilag 558 (side 1564, behandlet i EUU 9/9-10)

FO       2.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (GSP-forordningen)

-    Orienteringsdebat

KOM (2011) 0241

Rådsmøde 3154 - bilag 1 (samlenotat side 5)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (10) - bilag 502 (side 1190, senest behandlet i EUU 6/5-11)

3.   Flerpartshandelsaftale med Colombia og Peru

-     Politisk enighed

KOM (2011) 0569

KOM (2011) 0570

Rådsmøde 3154 - bilag 1 (samlenotat side 9)

EUU alm. del (10) - spørgsmål 26

EUU alm. del (10) - spørgsmål 27 

Udvalgsmødereferater:

Rådsmøde 3112 - bilag 4 (redegørelse vedr. rådsmøde (udenrigsanliggender - handel) 26/9-11)

EUU alm. del (10) - bilag 84 (side 116, behandlet i EUU 22/10-10)

EUU alm. del (10) - bilag 84 (side 121, samrådsspørgsmål A, behandlet i EUU 22/10-10)

4.   Handel, vækst og udvikling

-    Rådskonklusioner

KOM (2012) 0022

Rådsmøde 3154 - bilag 1 (samlenotat side 11)

 5.   EU-Singapore frihandelsaftale

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3154 - bilag 1 (samlenotat side 14)

EUU alm. del (10) - bilag 364  (grundnotat af 7/4-11)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (11) - bilag 28 (side 1617, senest behandlet i EUU 9/9-11)

6.   EU-Japan frihandelsaftale

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3154 - bilag 1 (samlenotat side 16)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (10) - bilag 502 (side 1192, senest behandlet i EUU 6/5-11)

7.   Grøn handelsliberalisering (SETA)

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3154 - bilag 1 (samlenotat side 18)

8.   Status for ACTA-aftalen

-    Status for undertegnelse og ratifikation

KOM (2011) 0380

Rådsmøde 3154 - bilag 2 (supplerende samlenotat)

KOM (2011) 0380 - svar på spørgsmål 1

KOM (2011) 0380 - svar på spørgsmål 2

KOM (2011) 0380 - svar på spørgsmål 3

KOM (2011) 0380 - svar på spørgsmål 4

KOM (2011) 0380 - svar på spørgsmål 5

EUU alm. del (11) - bilag 279 (referat vedr. forhandlingsoplæg og samråd om ACTA 19/3-10) (fortroligt)

EUU alm. del (11) - bilag 261 (borgerhenvendelse af 28/1-12 vedr. ACTA)

EUU alm. del (11) - bilag 244 (borgerhenvendelse af 26. januar 2012 vedr. ACTA-aftalen)

EUU alm. del (11) - bilag 235 (borgerhenvendelse af 20/1-12 vedr. ACTA)

EUU alm. del (11) - bilag 103 (henvendelse af 9/11-11 fra FFII vedr. ACTA)

EUU alm. del (11) - bilag 42 (henvendelse fra FFII af 14/10-11 vedr. ACTA-aftalen)

EUU alm. del (10) - bilag 411 (henvendelse fra FFII vedr. ACTA)

EUU alm. del (10) - bilag 164 (henvendelse fra FFII vedr. ACTA)

EUU alm. del (10) - bilag 88 (henvendelse fra FFII vedr. ACTA-aftalen)

EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 54     

EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 55     

EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 56

EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 57     

EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 58     

EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 59

EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 60

EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 61     

EUU alm. del (09) - bilag 274 (formandskabets note vedr. offentliggørelse af forhandlingsteksterne)

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 52     

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 40

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 41

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 42

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 44

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 45     

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 46

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 47

EUU alm. del (08) - svar på spørgsmål 35     

EUU alm. del (08) - svar på spørgsmål 34

9.   Eventuelt

10. Siden sidst

 

 

 

Dagsordenspunkterne henhører under Udenrigsministeriets ressort