Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2011-2012 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 7. oktober 2011

Europaudvalget

3. udgave

 

Mødedato:

Fredag den 7. oktober 2011

Tidspunkt:

Kl. 11:00

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden                                                                                                         Den 12. oktober 2011

FO      

1.   Rådsmøde nr. 3117+3119 (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den 10.-11. oktober 2011
Udenrigsministeren forelægger dagsordenspunkterne 5-12 samt 15 Europaministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-4 samt 13-14

2.   Rådsmøde nr. 3118 (miljø) den 10. oktober 2011
Klima-, energi- og bygningsministeren forelægger dagsordenspunkt 4 Miljøministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-3

L

3.   Drøftelse om udtalelse fra Europaudvalget vedr. Kommissionens forslag om energieffektiviseringer

KOM (2011) 0370

EU-note (11) - E 3 (EU-note af 10/10-11 vedr. forslag om energieffektivisering)

L

4.   Eventuelt

 

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigter over de under punkt 1-2 nævnte møder

 

 

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF   =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

 

 

Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den 10.-11. oktober 2011
Dagsorden, 3. udgave

1.   Vækstforstærkende tiltag

-    Information fra formandskabet

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 2)

2.   Forberedelse af Det Europæiske Råd den 17.18. oktober 2011

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side)

Det Europæiske Råd 17-18/10-11 - bilag 3 (Udkast til konklusioner - Fortroligt)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (11) - bilag 28 (side 1606, senest behandlet i EUU 9/9-11)

3.   G20-topmødet i Cannes den 3.-4. november 2011

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 7)

EUU alm. del (11) - bilag 8 (beslutningsreferat fra møde i statsministeriet den 19/9-11 pga. valget)

4.   Samhørighedspolitikken

-    Præsentation

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 10)

5.   (Evt.) Gasboringer ud for Republikken Cypern

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 13)

6.   Mellemøsten

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 15)

Rådsmøde 3106+3107 - bilag 2 (skriftlig forelæggelse den 13/7-11)

7.   Sydlige naboskab

-    Politisk drøftelse/rådskonklusioner

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 17)

EU-note (10) - E 39 (EU-note af 11/3-11 om ny EU strategi for det sydlige middelhavsområde)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (10) - bilag 534 (side 1482, senest behandlet i EUU 17/6-11)

8.   Hviderusland

-    Politisk drøftelse/rådskonklusioner

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 21)

9.   (Evt.) EU-Kina topmødet

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 23)

10. Iran

-    Politisk drøftelse/rådskonklusioner

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 25)

11. EU's mål og prioriteter for De Forenede Nationers 13. Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD XIII), der holdes 21-26. april 2012 i Doha, Qatar

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 27)

FO       12.  EU-Ukraine associeringsaftale

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 1 (samlenotat side 30)

EUU alm. del (11) - bilag 8 (beslutningsreferat fra møde i statsministeriet den 19/9-11 pga. valget)

13. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

-    Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den 10.-11. oktober, men forventes vedtaget på et senere rådsmøde

KOM (2011) 0482

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 3 (supplerende samlenotat side 2)

14. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik

-    Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den 10.-11. oktober, men forventes vedtaget på et senere rådsmøde

KOM (2011) 0483

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 3 (supplerende samlenotat side 5)

15. EU-Australien

-    Vedtagelse

Rådsmøde 3117+3119 - bilag 2 (supplerende samlenotat side 2)  

16. Eventuelt

17. Siden sidst

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.

 

 

Rådsmøde (miljø) den 10. oktober 2011
Dagsorden, 3. udgave

1.   Evaluering af 6. miljøhandlingsprogram og konklusioner om udviklingen af et nyt program

-    Rådskonklusioner

KOM (2011) 0531

Rådsmøde 3118 - bilag 1 (samlenotat side 2)

2.   EU's forberedelse til FN's konference om bæredygtig udvikling fra 4.-6. juni 2012 i Rio de Janeiro (Rio+20)

-    Rådskonklusioner

KOM (2011) 0363

Rådsmøde 3118 - bilag 1 (samlenotat side 6)

3.   Forberedelse af Basel konventionens 10. Partskonference (COP10) om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf (Cartagena, 17.-21. oktober 2011)

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3118 - bilag 1 (samlenotat side12)

4.   Rådskonklusioner: Forberedelse af UNFCCC COP17/CMP7 i Durban, Sydafrika, 28. november - 9. december 2011

-    Vedtagelse af rådskonklusioner

Rådsmøde 3118 - bilag 2 (samlenotat side 2)

5.   Eventuelt

6.   Siden sidst

-     Mundtlig orientering om væsentlige, verserende retssager ved Domstolen på Miljøministeriets område: a) C-474/10 Seaport

 

 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Miljøministeriets ressort, og dagsordenspunkt 4 hører under Klima- og Energiministeriets ressort.