Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2008 › C-127/08 Metock (DOM)

Dokumenter

Vidste du?

... at Kommissionen i november 2008 fremlagde en rapport om EU-landenes gennemførsel af opholds-direktivet.
Klik her for at læse den og andre dokumenter om rapporten

Læs også MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af opholdsdirektivet fra juli 2009

Dokumentation

Link til Udlændingestyrelsens side om familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten

Læs også EU-Oplysningens temaside om fri bevægelighed og opholdsret.

Der finder du oplysniger om, hvordan EU's regler om den fri bevægelighed påvirker den danske udlændingepolitik


C-127/08 Metock (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

Direktiv 2004/38/EF - unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på en medlemsstats område - familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere - tredjelandsstatsborgere, som er indrejst i værtsmedlemsstaten, inden de blev ægtefæller til en unionsborger.

Domstolen anfører i sine præmisser, at familiemedlemmer der ikke er statsborgere i en medlemsstat, kun kan pålægges pligt til at være i besiddelse af et indrejsevisum. Domstolen anfører, at direktivet ikke stiller krav om, at EU-borgeren allerede burde have været gift ved indrejse, for at der er tale om familiesammenføring. Ifølge direktiv 2004/38/EF har man rettigheder som ægtefælle til en borger. Dermed siger dommen at selve omstændigheden at man indgår ægteskab giver mulighed for at påberåbe sig EU’s regler om fri bevægelighed.

 

Forelæggende Ret: High Court of Ireland

Retsgrundlag: Direktiv/2004/48/EF (Opholdsdirektivet)

Referencer: Chalmers, Damian: The Secret Delivery of Justice, European Law Review 2008 p.773-774

Currie, Samantha: Accelerated justice or a step too far? Residence rights of non-EU family members and the Court's ruling in Metock, European Law Review 2009 p.310-326

Se andre referencer her i EUR-Lex

Samling af Afgørelser: 2008 side I-06241Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 25. marts 2008

Generaladvokatens forslag til afgørelse: Ingen - fremskyndet proces efter Domstolens procedureregler Art. 104a - læs kendelsen af 17. april 2008

Dom af 25. juli 2008

Kommissionens rapport af 11. december om EU-landenes gennemførelse af opholdsdirektivet
  KOM (2008) 0840

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område - KOM (2009) 0313

Metock-sagen blev behandlet på:

Rådsmøde nr 2890:

Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 19. september 2008

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 19/9-08 (læs fra side 1327)
Alm. del (072) – bilag 463 af 6. oktober 2008

og

Rådsmøde nr. 2908:

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/11-08 - integrationsdelen 
Rådsmøde 2908 – bilag 3 af 12. november 2008

Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 26. november 2008

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 26. november 2008, kl. 07.00 (læs fra side 352)
Alm. del (08) – bilag 129 af 18. december 2008

og

Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. september 2009

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09
Alm. del (09) – bilag 13 af 12. oktober 2009 (læs fra side 1626) 


Folketingets dokumenter:

Bilag/udvalgsspørgsmål: 

EU-noter:

Samrådsspørgsmål:

§ 20-spørgsmål: