Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2005 › C-341/05 Laval mod Sve...

Dokumenter

Hvis du vil vide mere


C-341/05 Laval mod Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl (Vaxholmsagen) (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

Fri udveksling af tjenesteydelser – artikel 12 EF og 49 EF – direktiv 96/71/EF – horisontal direkte virkning – udstationering af arbejdstagere – virksomhed på byggeområdet – arbejds- og ansættelsesvilkår – mindsteløn – kollektiv overenskomst, der ikke finder generel anvendelse – kollektive kampskridt – grundrettigheder – beskyttelse af arbejdstagerne – social dumping – proportionalitet

Domstolen konkluderer i det væsentligste:

- at EF-traktatens artikel 49 (om fri bevægelighed for tjenesteydelser) samt udstationeringsdirektivet er til hinder for, at fagforeninger i et EU-land, i hvilket mindstelønnen ikke er fastsat ved lovgivning eller ved generelle kollektive overenskomster, gennem blokader forsøger at få tjenesteydere fra andre EU-lande til at indlede forhandlinger om lønvilkår samt acceptere kollektive overenskomster, som fastsætter mere fordelagtige betingelser end dem, der følger af landets lovgivning.

- at artikel 49 EF og 50 EF er til hinder for et EU-lands forbud mod, at fagforeninger iværksætter blokader for at få ophævet en kollektiv overenskomst indgået mellem andre parter, når dette forbud er betinget af, at der er tale om arbejds- og ansættelsesvilkår, som den nationale lov finder direkte anvendelse på.

Forelæggende Ret: Arbetsdomstolen (Sagsnr. A 268/04)

Retsgrundlag: Art. 12 EF, Art. 49 EF, Direktiv 96/71/EF

Referencer:
Jens Kristiansen, Juristen 2008, nr. 2, side 79-90

Nielsen, Ruth: EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.265-275

Kristiansen, Jens: Konsekvenserne af Viking og Laval for dansk arbejdsret, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.276-288

Samling af afgørelser:  2007 side I-11767

Dokumenter fra Domstolen:

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 15. september 2005

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 23. maj 2007 - Domstolens Pressemeddelelse nr. 36/2007 herom

Dom af 18. december 2007


Dokumenter fra Folketinget:

EU-noter:

Bilag/udvalgsspørgsmål:

Samrådsspørgsmål:

§20-spørgsmål: 

Forespørgselsdebatter: 
Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren og beskæftigelsesministeren om EF-Domstolen og konfliktret (22/4-08)


Forespørgsel nr. F 14: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om tolkning af udstationeringsdirektivet m.v. (6/2-09)


Sidst opdateret: 04-03-2010  - Tomas Heron